30 November 1953 1 55. tamelijk kostbaar is. Ten aanzien van de differentiatie van de woningen hebben B&W wel een zekere toezegging gedaan, maar spreker gelooft niet, dat die zo positief is geweest als mevrouw Polet het voorstelt. Zij zag de oplossing voor de jonge gezinnen in de bouw van duplexwoningen. Het College heeft bij een discussie in de Raad reeds medegedeeld, dat het niet erg verrukt is over de duplexwoning als zodanig. De overheid moet zich bij het bouwen van woningen even zeer op een economisch standpunt stellen als de particu liere ondernemer en rekening houden met de maximale huur, die in Soest met omstreeks 8,wel ongeveer is be reikt. Tegen een dergelijke huur hopen B&W de voorge stelde woningen te kunnen bouwen. Men kan zeggen, dat die woningen te groot zijn voor sommige gezinnen en voor andere te klein. Het zou ook spreker liever zijn, indien woningen van 300 of 325 m3 zouden kunnen worden gebouwd, maar dan worden zij te duur voor de bewoners. Maar toch acht hij het niet verkeerd deze vrij ongedifferentieerde woningen van 280 m3 als de min of meer ideale woning voor te stellen. Het is goed het huwelijk te beginnen in een woning, waarin het gezin zich kan ontplooien. Een gezin kan kinderloos blijven en in de andere gezinnen komt het tijdstip, waarop de kinderen de woning verlaten. Het huis is dan voor de ouders alleen te groot, maar zij zullen er toch graag blijven wonen. Het is een tamelijk sterk ingeburgerde wens om tot het einde van het leven in hetzelfde huis te wonen. De voorgestelde woningen zullen altijd in de markt liggen, omdat zij wat de grootte be treft voor iedereen bruikbaar zijn. Bovendien weet spre ker niet, of de behoefte aan grote huizen wel zo omvang rijk is» De voorgestelde woningen zijn ook geschikt voor gezinnen met vijf kinderen, die zelfs volwassen kunnen zijn, terwijl een gezin met zeven of acht kinderen - grote gezinnen hebben het ondanks de kinderbijslag fi nancieel altijd moeilijker - over het algemeen niet veel meer kunnen betalen dan de voor deze woningen gevraagde huur. Men zal zo nodig in deze woningen wel eens twee kinderen boven elkander laten slapen, omdat men niet meer huur kan betalen. Voor het opzetten van huizen voor ouden van dagen door de gemeente is spreker huiverig. Zij vergen veel grond, omdat alles zoveel mogelijk gelijkvloers moet worden gebouwd, terwijl het toch reeds moeilijk is vol doende grond voor woningbouw te vinden. Daarom is ook tot étagebouw overgegaan. Volgens zeer deskundigen wordt daardoor slechts een besparing van 10 20 aan grond verkregen, maar daar staat tegenover, dat in Soest niet behoeft te worden gebouwd als in Amsterdam. Bovendien is étagebouw noodzakelijk, omdat het in verband met de kosten voor grond en wegen zeer moeilijk is tot een sluitende exploitatie te komen. Soest is een moeilijke gemeente; het is geen stad, maar ook niet meer een zuiver plattelandsgemeente. De Minister heeft er in een officiële bekendmaking sterk de nadruk op. gelegd, dat een gemeentebestuur, wanneer het wegen aanlegt met behoorlijke trottoirs en verlichting, ook de consequentie heeft te aanvaarden om stedelijk te bouwen. - De

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 364