30 November 1953 157 onder echter gezinnen in opkomst zijn. Het is wel gewenst op de duur een grotere variatie te brengen in het woningtype, zodat er woningen komen voor ouden van dagen, waarnaar ook wel vraag is, en wo ningen voor grote gezinnen. Maar de grote urgentie ligt op het ogenblik toch bij de kleinere gezinnen. Het ge meentebestuur moet er niet te veel op afgaan, omdat men de woningpolitiek dan te eenzijdig zou afstemmen op dit ogenblik. Zou echter de woningnood liggen bij de ouden van dagen en de grote gezinnen, dan zou het College heb ben gezegd, dat er nu eens aan die gezinnen moest worden gedacht. Mevrouw POLEI-Musler is zeer verheugd, dat zij thans een enigszins uitgebreid antwoord heeft gekregen. Zij zou gaarne hebben gezien, dat alle raads leden de door de Voorzitter genoemde cijfers hadden kun nen bestuderen en er zelf een conclusie uit hadden kun nen trekken. Intussen blijkt, dat het College niet eenstemmig is. De heer Van Zadelhoff heeft gezegd, dat de voorge stelde huizen in de markt liggen, terwijl de Voorzitter er wol voor voelt een beetje gedifferentieerd te bouwen. Beiden hebben echter vergeten, dat men om aan de vraag te voldoen moet weten waarvan men uitgaat. Behalve met de urgente gevallen moet rekening worden gehouden met de huizen die er reeds zijn. Gaarne zou spreekster zien, dat eens in andere steden werd geïnformeerd naar de invloed van het bouwen van huizen voor ouden van dagen op de wo ningvoorraad tengevolge van opschuiving. Onder de urgente gevallen van de Voorzitter zijn slechts vier gezinnen van ouden van dagen, maar niet iedereen laat zich inschrijven als urgent geval en er is geen oproep gedaan voor ouden van dagen. De ervaringen van de Vorderingscommissie zijn anders. Ouden van dagen, die zichzelf kunnen redden en die de narigheid van inwoning en de rompslomp van een groot huis niet kunnen dragen, zullen ontzettend graag een huisje hebben met kamers, slaapkamer en keuken gelijkvloers plus een zoldertje met een logeerkamer voor de kinderen. De opvattingen van de Voorzitter en die van spreek ster staan tegenover elkander, maar er is geen wetenschap pelijk verantwoord onderzoek ingesteld. Spreekster verzoekt het College van B&W de cijfers van de Voorzitter als een eerste stap op de goede weg te beschouwen en een diepgaand rapport hierover samen te stellen. De wethouder VAN ZADE1H0FF zegt, dat de statistiek van de Voorzitter slechts een momentopname is. Er moet reke ning mede worden gehouden, dat de duplexwoningen na tien jaar woningen voor grote gezinnen zijn. In de redenering van mevrouw Polet-lïusler over huizen voor ouden van dagen ligt veel aantrekkelijks en dat men die in de stad bouwt, ligt in de rede. Maar de woongewoonte is in een dorp anders dan in de stad. Buiten is de gewoonte om in hetzelfde huis te blijven wonen veel sterker dan in de stad. Woningen voor ouden van dagen moeten een huur opbrengen van 7,per week. Voor die prijs, namelijk 31,per maand, staan woningen op 't Hart, in de Schrikslaan, waarin verschillende gezinnen - van -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 368