- 18 - WONINGBOUWVERENIGINGEN -1.778.532 Royement hypotheek ten laste van de woningbouw vereniging "StJoseph" voor wat betreft gedeelte welke is overgedragen aan de P.U.E.M WOONRUIMTEVOORZIENING -1.778.545 Op vragen van Mevr.Polet- Musler antwoordt de voor zitter, dat het college het instellen van een raadscommissie inzake woonruimteverdeling wen selijk acht Benoeming leden der Com missie als bedoeld in art.8 der Woonruimtewet Instelling commissie van bijstand voor woonruimte verdeling en vaststelling van een verordening rege lende de samenstelling en werkkring dier commissie. Benoeming van de leden van voorgaande commissie Beschikbaarstellen ge- meent ewoningen voor min der goede bewoners Op vragen van Mevr.Polet- Musler zegt voorzitter, dat zal worden onderzocht of aanstellen woningin- spectrice verantwoord is. 23 Peb 53 30 Oct 53 30 Nov 53 18 De c 53 18 Dec 53 21 Dec 53 20 143/144 147/148 21 Dec 53 165/167 165/167 195, 196/197 198/199 BESCHERMING BEVOLKING. -1.782 Beschikbaarstellen cre- diet, groot ƒ.100.000, voor het aanschaffen van uitrusting voor de blok- ploegen18 Dec 53 168 Voorzitter dankt in open baar heren Dijkstra, Ooms en Bartstra voor hun me dewerking bij de organisa tie van de B.B18 Dec 53 168 BRAND. -1 .784 Vraag raadslid Kruijff in zake de beveiliging tegen brand in publieke lokalen 20 Apr 53 56 Uitkering bedrag ƒ.600, aan Commandant Brandweer Soest voor toezicht en contröle op het brand- weermaterieel21 Dec 53 193 Vaststelling vergoeding voor onderhoudswerkzaam heden door Ver.Vrijw. Brandweer te Soest en Soesterberg21 Dec 53 194

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 36