30 November 1953 158. van ouden van dagen wonen, die geen huis zullen aanvaarden, waarbij zij in woonruimte achter-uit en financieel niet voor uit gaan. Indien het voornemen van de Minister om in de huur van voor ouden van dagen te bouwen woningen 100,per jaar bij te dragen wordt verwezenlijkt, zal het misschien econo misch verantwoord zijn zulke woningen te bouwen, maar op dit ogenblik is dat niet het geval. Een andere vraag is, of het bouwen van huizen voor ouden van dagen niet op particulier terrein ligt. Op een binnen terrein van St. Joseph en bij andere tehuizen voor ouden van dagen zal het misschien mogelijk zijn een aantal huizen voor ouden van dagen te bouwen, die, wanneer zij bedlegerig worden, vanuit het verzorginghuis verzorgd kunnen worden. Missiën kan het gemeentebestuur met de directies van deze verschillende tehuizen eens de vraag bespreken, of er op deze wijze met behulp van de gemeente iets is te bereiken. Deze tehuizen hebben wel eens een stuk grond beschikbaar en er komt geen dure wegenaanleg aan te pas. Mevrouw POEET-Musler zegt over de duplexwoningen niet te hebben gesproken, omdat het College daar niet veel voor voelt. De wethouder VAN ZADELHOEE zegt, dat deze woningen zijn gebouwd om tegemoet te komen aan een wens die mevrouw Polet zelf naar voren heeft gebracht. Een bezwaar van deze woningen is, dat jonge gezinnen zich er niet in kunnen ontplooien, zodat zij na korte tijd moeten verhuizen, hetgeen geweldige kosten medebrengt en vaak zelfs niet mogelijk zal zijn. Indien het aantal huizen voor grote gezinnen met inbegrip van de duplexwoningen niet voldoende zal blijken te zijn, zou er reden zijn een aantal huizen voor grote gezinnen te bouwen, maar dit is toch alleen mogelijk, indien het economisch ver antwoord is. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Mevrouw Polet-Musler verkrijgt op haar verzoek aanteke ning, dat zij zich met het voorstel niet heeft verenigd. 183. Voorstel tot wijziging van de gemeentebegroting 1953 ÏIV-371). 184. Voorlopige vaststelling van de gemeenterekening en bedrijfs- rekeningen over 1951. 185. Voorstel tot het verlenen van een machtiging aan B&W tot het opnemen en beleggen van kasgelden in 1954 (IV-368). 186. Voorstel om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling betreffende gemeentelijke personeelsaangelegenheden (IV-373). 187. Voorstel tot wijziging van de "Bezoldigingsverordening 1948" (beloning vakonderwijzers) IV-364-1721 188. Voorstel tots a. overdragen van bevoegdheid aan B&W tot vérkoop van goede ren van geringe waarde gedurende het jaar 1954 (1-365) b. aankoop van grond nabij de z.g. stapelplaats Den Dolder van de N.V. Nederlandsche Spoorwegen (V-1740)j c. aankoop van grond voor uitvoering uitbreidingsplan "Hart- weg" van Dr. H.I.ï'. Visser te Arnhem (V-1714), d. aankoop van grond nabij de Paulus Potterlaan van de Stichting "Engendaalschool" V—1701 e. aankoop van grond en opstallen aan de Birkstraat van Mej. W.H. van Dorrestein (V-1718)j f. aankoop grond nabij de Verlengde Schoolweg van J.J. in 't Hout (V-1741 g. aankoop van grond nabij de Duinweg van A. de Man V—17175 - h. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 370