30 November 1953 - -159. h. verkoop van gronden aan de Talmalaan en de Pieter de Hooghlaan aan de N.V. Bouw- en Aannemingsmaat schappij "Huis en Hof" te s-Gravenhage (V-1754); i. verkoop van grond aan de Plasweg aan de N.V. Bouw en Aannemingsmaatschappij "Huis en Hof" te 's- Gravenhage V—1 755 j. wijziging van het besluit tot verkoop van grond aan de Stichting Koningin Emma Huishoudschool met aan vulling van het besluit tot het aangaan van een rekening-courant-overeenkomst met die Stichting (V-1680; IV-1679); k. huur van het perceel Steenhoffstraat 5 voor de administratie der gemeente of haar takken van dienst van P.Man te Haarlem (V-1716); 1. wijziging van de verhuurbesluiten betreffende de ge meentewoningen aan de Schaepmanstraat en de Generaal Spoorstraat (V-1684-1683 m. regeling van de verhuur van nieuw ge bouwde gemeente woningen (V-363-1715 Zonder discussie en zonder hoofdelijke stem ming wordt overeenkomstig de voorstellen 183-188 be sloten. Hierna sluit de Voorzitter, te 21.20 uur de vergadering. Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Soest in zijn openbare vergadering van 25 Februari 1954. Be Secretaris, Be Voorzitter, TypsR.Sy Colls 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 372