Nr. 12. 18 December 1953 160. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Vrijdag, 18 December 1953, te 19.15 uur. VOORZITTERS de Burgemeester, de heer Mr. S.P. Baron Bentinck. SECRETARISs de heer J.J.J.M. Pesten. Tegenwoordig de leden; C. van Andel, J, van den Arend, A. Brouwer, H.A. Butzelaar, H.J.S. Clemens, T. Dorresteijn, P. Grift, K. de Haan, A.p. Hilhorst, R. Hilhorst, H.C. Klaren- beek, mevrouw S.G. Landweer-de Visser, P.C. Pieren, mevrouw S.M. Polet-MuslerJ.A. SchaafsmaM.M, van Wely, W.G. van Zadelhoff en J.D.L. Zoetelief. Afwezig met kennisgeving het lid; Dr. D.J.P. Oranje. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsforrnule Vervolgens deelt hij mede, dat van de heer Oranje bericht van verhindering is ontvangen. 189. Vaststelling van de notulen der openbare- en besloten verga deringen d.d. 30 October 1953. Op voorstel van de heer R. Hilhorst wordt besloten de laatste zin van de vierde alinea op bladzijde 137 van de notulen van de openbare vergadering op 30 October 1953 te doen luiden als volgt; "Spreker informeert, wat er zal gebeuren met de oude dorpspomp en de "Drie Ringen" achter de kerk. Het behoud van dit laatste stukje "Oud Soest" is dringend nodig". De aldus gewijzigde notulen worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 190. Ingekomen stukken. a. De VOORZITTER doet mededeling van een ingekomen brief van het bestuur van de hockeyclub, waarin het gemeentebestuur dank wordt betuigd voor de medewerking ten aanzien van de hockeyvelden. De brief gaat vergezeld van een "bijlage" in de vorm van een taart, die aan de Raad wordt getoond. Spreker stelt voor de "bijlage" te aanvaarden en hedenavond, voor zover het mogelijk is, te consumeren. De brief wordt aangenomen voor kennisgeving. b. Rapport van het Centraal Bureau voor Verificatie en Finan ciële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten be treffende Contröle Voorschot- en Legeskassen over het 3e kwartaal. Dit rapport wordt aangenomen voor kennisgeving. c. Verzoek.van het Bestuur van de 's-Gravenhaagsche Vereniging voor Gezondheidskolonies om medewerking ingevolge art. 72 der L.0. Wet 1920 tot uitbreiding der b.l.o. school Hemalie te Soesterberg met een gymnastieklokaal met voorstel dit verzoek aan B&W in handen te stellen om prae-advies. Het verzoek wordt gesteld in handen van B&W om prae- advies d. Aanbieding 5e begrotingswijziging 1953 overeenkomstig art. 22 van de "Gemeenschappelijke Regeling" met betrekking tot de Bescherming Bevolking in de kring Utrecht IV. Deze begrotingswijziging wordt aangenomen voor kennis geving. 191. Voorstel tot het indienen van bezwaren tegen het ontwerp- 1 Dan voor de waterwinplaatsen voor de provincie Utrecht - 192 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 374