18 December 1953 - - 162. De VOORZITTER stelt thans voor te bepalen, dat de ge meente laat slopen en dat het afkomende materiaal voor haar is. Overleg met de koopster is hierover niet nodig. De heer VAN WELY zegt, dat de koopster het terrein koopt plus de villa en dat daarna de gemeente de villa zou afbreken en de opbrengst behoudt. Dat klopt niet. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat de gemeente het terrein zonder de villa verkoopt, maar dat de koopster de villa moest slopen en het materiaal aan de gemeente moest leveren. Het gewijzigde voorstel is voor de koopster voor deliger. De VOORZITTER zegt, dat het voorstel is en blijft de grond mèt het huis te verkopen. De bepaling, dat de koopster het huis moest slopen en het materiaal aan de gemeente moest leveren, was voor de koopster te bezwarend en te onpractisch, omdat de sloper het materiaal altijd mag behouden. Degene, die het huis afbreekt, moet de beschikking over het materiaal krijgen. De koopster kan het doen, maar ook de gemeente. Het gaat er maar om wat men in het afkomende materiaal ziet. De prijzen daarvan gaan op en neer. De gemeente neemt door zelf voor de sloop te zorgen een zeker risico en wanneer er twee aannemers op hetzelfde terrein werkzaam zijn, kunnen er moeilijkheden ontstaan, bij voorbeeld wanneer er materialen worden ontvreemd. Het is ook mogelijk te bepalen, dat de koopster sloopt en wat de sloop meer dan 500,opbrengt aan de gemeente afdraagt. De heer A.P. HILHORST vindt het juister, dat de koop ster de sloop uitvoert. Veel van het oude materiaal kan in de nieuwbouw worden gebruikt. Is het niet mogelijk de koopster iets meer te laten betalen aan de gemeente, wanneer deze af stand doet van het materiaal? De VOORZITTER weet niet, of de koopster daar belang stelling voor heeft. Zij heeft gezegd? laat de gemeente maar afbreken en het materiaal houden. Of de gemeente het doet of de koopster is voor de koopster hetzelfde. De heer A.P. HILHORST stelt voor, dat de gemeente sloopt, aangezien dit voor haar een voordeel betekent boven de bedongen prijs. De wethouder VAN ZADELHOFP zegt, dat de Raad kan be sluiten tot verkoop van het huis met de grond, waarbij de gemeente het recht heeft het huis te slopen en de opbrengst van de sloop voor zich te houden. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeen komstig hetgeen de wethouder Van Zadelhoff in laatste in stantie naar voren heeft gebracht, zodat de sloop aan de gemeente blijft. 194. Voorstel tot; a. aankoop van grond nabij de Van Lenneplaan van Mevr. G. E.M. Bikkers-Clement (V-1774), b. aankoop van grond nabij de ICostverlorenweg van J.Dijkgraaf te Baarn. (V-1789); Deze beide voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. c. bouwen van woningen door de N.V. "Huis en Hof" te Amster- dam nabij de Talmalaan en de P. de Hooghlaan (V-393/1793) De VOORZITTER deelt mede, dat de Commissie Openbare Werken met het voorstel accoord is gegaan, maar dat door een van de leden dezer commissie is verzocht op de garages een - mastiek-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 378