--18 December 1953 - - 163. mastiekbedekking te doen aanbrengen. De wethouder VAN ZADELHOF? deelt mede, dat in de ex- ploitatieopzet voldoende ruimte zit om aan deze opmerking tegemoet te komen, maar dat het mogelijk is voor hetzelfde bedrag een garage met een schuin dak te bouwen, waaraan B&W de voorkeur geven. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. d. verkoop van grond nabij de Paulus Potterlaan aan J.J. Mets (v-1777 e. verkoop van grond nabij de Schoutenkampweg aan J.J. Prinsen en K. Stulp (V-1792); f. huur van het perceel Veldmaarschalk Montgomeryweg 86 voor de administratie van de gemeente of haar takken van dienst van P.G.A. Kradolfer te Zeist V— 1775)? Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de voorstellen 194 d-f besloten. g. verhuring van grond nabij de Nachtegaalweg aan de Buurt en Speeltuinvereniging "Ons Genoegen" (V-1795). De VOORZITTER deelt mede, dat dit voorstel wordt aan gehouden en dat B&W de speeltuinaangelegenheid in breder verband zullen bekijken en niet slechts voor deze ene speel tuin. h. verpachting van grond aan diverse personen gedurende 1954. De heer A.P. HILHORST zegt, dat hier niet slechts de grond wordt verpacht, maar ook de daarop aanwezige opstallen Het is toch wel een vreemd.e situatie, dat iemand, die vier of vijf jaar geleden op grond van de gemeente een nieuwe schuur heeft gebouwd, die nu van de gemeente mag huren. Als de gemeente de grond nodig heeft, is het in de practijk zo, dat hetgeen de pachter er op heeft gebouwd eigendom van de gemeente is. Spreker noemt het geval van een 71-jarige weduwe van een boerenarbeider, die de mogelijkheid had gezien drie huisjes op erfpachtgrond op zijn naam te krijgen. Zijn we duwe leefde daarvan zonder enige steun van welke zijde ook. De gemeente heeft niet één steen van de opstallen gelegd en het gaat toch niet aan, nu maar een streep door die par ticuliere eigendommen te halen. Juridisch heeft de gemeente misschien gelijk, omdat de Raad vroeger een besluit heeft ge nomen zonder er de consequenties van te overzien. Maar naast de letter van de wet moet met de geest rekening worden ge houden. Wat hier gebeurt, spreekt tegen ieders gemoed. Aan die mensen is geschreven, dat 1 Januari of uiterlijk 30 April die huizen van het terrein verdwenen moeten zijn of anders eigendom van d.e gemeente worden. Waren zij er op in gegaan, dan hadden de huizen tegen de grond gelegen, dan hadden zij niets en de gemeente niets anders dan de zorg drie huisgezinnen te huisvesten. Dergelijke aanschrijvingen moeten toch niet uitgaan. Het is nodig, dat de zaak in haar algemeenheid/Wordt bestudeerd en bekeken en dat behalve de juridische macht van de gemeente het morele recht van de eigenaar in aanmerking wordt genomen. Voor de opstallen behoort bij het beëindigen van de huur een vergoeding te worden gegeven. goed De wethouder VAN ZADELHOPP zegt, dat het hier ter reinen aan de Lange Brinkweg betreft. Het lijkt hem het - beste -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 380