18 December 1953 164. beste het woord "schuur" te schrappenwant een paar jaar geleden is vergunning gegeven die schuur practisch geheel te vernieuwen en de aanwezige schuur was ook geen eigendom van de gemeente, zelfs niet juridisch. flat betreft de aanschrijving voor de bewoners aan de Bosstraat moet spreker een beetje aan de kant van de heer Hilhorst gaan staan. Hij betreurt het, dat deze brief is geschreven. Op het ogenblik heeft het College een standpunt in de gehele zaak ingenomen. Als de grond voor de gemeente van belang is, zal de gemeente, wanneer de erfpacht verlopen is, deze niet vernieuwen en een schadevergoeding betalen voor de opstaande percelen. Als de gemeente geen belang heeft de grond langer te houden, zal de erfpachter het recht krijgen de grond tegen taxatieprijs over te nemen. Dit is het standpunt van het College. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming overge nomen. i. delegatie van de bevoegdheid tot verhuring en verpachting van gemeentegronden (V-1796). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 195. Voorstel van B&W inzake de plaats voor het monument. De VOORZITTER zegt ter toelichting van dit voorstel, dat hij aan de agenda heeft toegevoegd, het volgende: Met de plaatsing van het monument in het rosarium of naast het Raadhuis heeft de Raad zich niet kunnen verenigen. Toen is naar voren gebracht een plaats achter het huis van wijlen notaris Dammers. Daar is een groenstrook geprojecteerd maar zodanig dat het monument tegen de achterkant van het huis staat en de voorkant is gericht op het zuiden. Het leek B&W een mooie plaats in de toekomst, omdat de weg van de Eng een belangrijke verkeersader zal worden, die ver schillende lanen verbindt met de van Weedestraat en de ver binding vormt met de op deze weg uitkomende wegen. De Raad gevoelde daar ook niet voor, omdat men het plan nog niet verwezenlijkt zag en bang was, dat het monument in een achter afhoek gou komen. De suggestie is gekomen het monument op Colenso te plaatsen, waar het alleen zou kunnen worden opgesteld op het achter het huis gelegen grasveld met de rug naar de kwekerij. Daarbij dringen zich echter de huizen te veel op en een nog groter bezwaar is, dat het grasveld dan niet langer voor bijeenkomsten van kinderen of voor andere doeleinden zou kunnen worden gebruikt. Vervolgens is gedacht aan het daartegenover gelegen terrein van de voor malige buitenplaats "Vredehof". Het staat er goed georiën teerd op de zon en er is ruimte tussen het monument en de te bouwen flats. Een bezwaar is, dat het wel aan het uiterste randje van de gemeente is gelegen en in de toekomst komt er een vrij drukke verkeersweg. Tenslotte zijn de gedachten van B&W gegaan naar BraamhageDat is nu weer concreter geworden in verband met de plannen met Braamhage, die met een jaar verwezenlijkt zullen zijn. Braamhage heeft het grote voordeel, dat het centraal is gelegen en er in de loop van het volgende jaar een plantsoen aangelegd zal moeten worden in verband met het bejaardencentrum. In het linker gedeelte van Braamhage komt een weg, aftakkende van de Rijksstraatweg. Aan de rechter hand komt het bejaarden centrum en daarachter komen de huisjes voor ouden van dagen. De weg loopt met een flauwe bocht - naar -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 382