18 December 1953 - - 165. naar links om en splitst zich dan in een vork, die ener zijds langs de huisjes van het bejaardencentrum loopt en anderzijds parallel met de Heuvelweg. Tussen die twee vor ken komt een plantsoen met vijver en daar staan alle mo gelijkheden open. Het heeft een diepte van een honderd meter en een behoorlijke breedte. Er is opgaand geboomte, waartegen het monument mooi staat, haar het oordeel van B&W is dit een zeer gunstige plaats voor het monument. Ze ligt centraal in de gemeente, op de zonhoek en over een paar jaar zal het in een aangelegd gedeelte staan. Hu Braamhage tot ontwikkeling komt, menen B&W de Raad te moe ten voorstellen, dat stuk grond te bestemmen voor het mo nument. Het monument zou precies in het verlengde kunnen staan van de eerste weg, die met een flauwe bocht loopt. Het is waarschijnlijk ook van de straatweg te zien. Mevrouw LANDWEER- de Visser vraagt, of het inderdaad de bedoeling is het monument in het begin van 1954 te plaatsen. De VOORZITTER zegt, dat wanneer de Raad met deze plaats accoord gaat, na onderzoek van de bodem, opdracht zal wor den gegeven tot plaatsing, zodat het monument er 4 Mei zal staan. De heer BUTZELAAR gaat met de thans door B&W voorge stelde plaats, die hem he't punt van de gemeente Soest lijkt, volledig accoord. Hij dringt er, mede in verband met een gisteravond door het Oorlogsschadecomité gehouden vergadering, waar dit onderwerp ter sprake is gekomen, op aan, alles in het werk te stellen opdat het monument vóér 4 Mei geplaatst is. De heer VAN WELY vraagt hoe ver het monument van de straat komt te staan. Hij stelt het bijzonder op prijs, dat het niet achteraf zal worden gezet. Het was ook zijn bezwaar tegen Colensodat het monument daar achter in een park zou komen, een bezwaar, dat door verscheidene mensen werd gedeeld. Mevrouw POLET-MuslerHoe wisten die mensen, dat het monument op Colenso zou komen? De heer VAN WELY; Hoe zij er aan kwamen, weet ik niet, maar zij wisten het. De VOORZITTER zegt, dat B&W over de plaats op het ter rein van Braamhage nog geen oordeel kunnen vellen. Spreker stelt zich voor, dat voor de aanleg van het park advies nodig is van een tuinarchitect of van een landschapdes- kundige, maar ook als het monument wat verder naar achte ren komt, zal het zichtbaar blijven van de openbare weg af. De heer BUTZELAAR heeft het monument met het oog op het lawaai van het verkeer liever 200 dan 20 meter van de weg. Het voorstel van B&W tot plaatsing van het monument op Braamhage wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. (De wethouder van Zadelhoff verlaat de vergadering). Voorstel tot instelling van een Commissie van bijstand voor woonruimteverdeling en vaststelling van een verorde ning, regelende de samenstelling en werkkring dier - Commissie -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 384