--18 December 1953 - - 167. "bestaan, dan is altijd nog verandering van de samen stelling der commissie mogelijk. De heer A.P. HILHORST begrijpt de bezwaren van de heer Yan Andel niet. De nu voorgestelde commissie wordt slechts op de hoogte gesteld van de afgedane zaken om het beleid van B&W naar buiten te kunnen uitdragen. Zo is het altijd geweest in de vroegere commissie, waarvan spreker altijd deel heeft uitgemaakt. De VOORZITTER wijst er de heer A.P. Hilhorst op, dat deze commissie van bijstand een andere is dan de vroegere officieuze commissie. Deze laatste commissie werd op de hoogte gesteld, maar kon geen invloed uit oefenen 5 de commissie van bijstand brengt advies uit vóór de beslissing is genomen en heeft dus de mogelijkheid het College te beïnvloeden. De heer YAN ANDEL acht het lidmaatschap van mevrouw Polet-Musler en de heer Zoetelief zelfs wenselijk, omdat zij deskundig zijn, maar vindt het wel nodig, dat de commissie van bijstand groter wordt dan vier leden. De wethouder YAN DEN AREND wijst er op, dat de heer Van Andel geen bezwaar heeft tegen het lidmaatschap van mevrouw Polet-Musler en de heer Zoetelief van de commissie van bijstand, maar vreest, dat deze beide leden eén lijn zouden kunnen trekken tegenover de beide andere leden. Daarom wil hij de commissie uitbreiden. De VOORZITTER is van oordeel, dat daar geen be hoefte aan bestaat. De vordering betreft gewoonlijk ge heel andere gevallen en de Vorderingscommissie wordt pas later in de zaken gemengd. Mevrouw POLET-Musler zegt, dat men het aantal slachtoffers van vordering niet moet overschatten en ver zoekt de Voorzitter ter verheldering mededeling te doen van het aantal vorderingen en het aantal gunningen. De VOORZITTER deelt mede, dat inderdaad tegenover 300, 400 of 500 toewijzingen per jaar slechts tien twaalf vorderingen staan. Het voorstel van B&W wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De VOORZITTER verzoekt de heren Van Andel en van Wely het stembureau te vormen. Ingeleverd worden 17 biljetten, waarvan 15 vier namen bevatten en 2 drie namen. Benoemd worden mevrouw Polet-Musler met 16, de heer Oranje met 17, de heer Schaafs- ma met 17 en de heer Zoetelief met 16 stemmen. Mevrouw Polet-Musler, de heer Schaafsma en de heer Zoetelief verklaren de benoeming te aanvaarden. De VOORZITTER dankt de leden der commissie van stemopneming voor de verrichte werkzaamheden. 197. Adres van de bewoners van percelen aan de Braamweg, ver zoekende betegeling van de voetpaden langs die weg met voorstel van B&W (1-386). 198. Verzoek van het R.K. Kerkbestuur te Soestdijk om mede werking tot de stichting van een school voor gewoon lager onderwijs voor meisjes, met voorstel van B&W (1-390), 199. Voorstel tot verlening van een voorschot op de vijfjaar lijkse afrekening over het tijdvak 19 48 t/m 195 2 van de gemeentelijke vergoeding voor de scholen voor gewoon lager -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 388