18 December 1953 168. lager onderwijs, staande onder het bestuur van de Vereniging "Een School met den Bijbel", gevestigd te Soest (1-382). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de voorstellen 197-199 besloten. 200. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een crediet, groot 10.000,voor het aanschaffen van uitrusting voor de blokploegen (IAD-395). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. De VOORZITTER spreekt een woord van dank en hulde tot degenen, die zich voor deze belangrijke op vrijwilligheid be rustende organisatie beschikbaar hebben gesteld. Gelukkig begint de organisatie wat uit de klei te komen en te groeien, maar de pioniers die er het eerst de schouders onder hebben gezet, verdienen zeker een woord van dank, te weten de heren Dijkstra, Ooms en Bartstra. De gedachte aan de Bescherming Bevolking begint wat meer vertrouwd te geraken, maar degenen die er het eerst voor hebben gewerkt, hebben het moeilijk gehad. Er mag echter op gewezen worden, dat hier een werk van burgerzin plaats vindt, dat alleen mogelijk is door degenen, die zich er vrijwillig voor beschikbaar stellen. 201Voorziening in de vacatures van het bestuur van de dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon wegens periodieke aftreding van de heren Mr. S.P. Baron Bentinck en JBaars, met voor stel van B&ïï (I11-389). De VOORZITTER verzoekt de heren Van Andel en Van Wely het stembureau te vormen. Uitgebracht worden 16 stemmen op de heer J.A. Baars, 14 op de heer X. de Haan, 2 op de heer M. van Veeren, 1 op de heer Mr. S.P. Baron Bentinck en 1 op de heer J. Galle' zodat de heren Baars en de Haan zijn benoemd. De heer DE HAAN verklaart de benoeming te aanvaarden. De VOORZITTER dankt de leden van het stembureau voor de verrichte werkzaamheden. 202. Voorstel tot wijziging van de Verordening op de heffing van leges en van rechten wegens huwelijksvoltrekkingen op buiten gewone tijd of wijze. (IV-388). Mevrouw POLET-Musler herhaalt haar vroeger reeds uit geoefende aandrang om de bij processen te gebruiken foto's door de politie slechts tegen kostprijs te laten leveren. De VOORZITTER zegt dat zulke foto's een onderdeel zijn van het proces-verbaal, waarvan geen inzage wordt verstrekt aan het publiek, zodat alsdan naar de Officier van Justitie of naar de ambtenaar van het Openbaar Ministerie wordt verwezen. Spreker is echter bereid de zaak met de hoofdinspecteur op te nemen voor zover het foto's betreft, die geen onderdeel zijn van een justitieel proces-verbaal. De heer PIEREN stelt voor in de verordening de bepaling op te nemen, dat de leges van 2,50 niet verschuldigd zijn voor inlichtingen aan uitvoeringsorganen, die krachtens de wet door publiekrechtelijke lichamen aan deze organen gratis moeten worden verstrekt. Deze inlichtingen worden gewoonlijk aan de plaatselijke politie-autoriteiten gevraagd en daarvoor wordt in strijd bij voorbeeld met de Ziektewet vaak een be drag gevorderd. Daarom zou spreker achter de woorden 2,50 per inlichting" willen inlassen de woorden; behalve waar de - wet -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 390