18 December 1953 169. wet bepaalt, dat inlichtingen kosteloos moeten worden ver strekt. De VOORZITTER zegt, dat deze bepaling overbodig is, omdat de wet prevaleert boven de verordening. In sommige gevallen moeten ook inlichtingen uit het bevol kingsregister gratis worden verstrekt, maar het is niet nodig daaromtrent een bepaling in de verordening op te nemen. Indien een gemeentebestuur in zo'n geval betaling verlangt, is dat fout. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 203. Voorstel tot het geven van een voorschot op de verhoging van de salarissen van het gemeentepersoneelovereen komstig de richtlijnen van de Minister van Binnenlandse Zaken (IV-394). 204. Voorstel tot het aangaan van twee geldleningen in totaal 1 .000.000,— IV-397 Deze beide voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 205. Rondvraag. De heer VAN WELY vraagt in verband met het ver huren van het pand Steenhoffstraat 65 of het wel geoor loofd is, dat een gemeente een woning verhuurt aan een van haar ambtenaren. De VOORZITTER zegt, dat dit inderdaad geoorloofd is De heer CLEMENS wijst er op, dat de automobilisten geen gebruik maken van het parkeerterrein op Soesterberg, maar in twee rijen voor het Zwaantje parkeren en soms ook nog aan de overkant. Dit levert gevaar op en daar om geeft spreker B&W in overweging een parkeerverbod in te stellen. Zelfs het parkeerterrein van het Zwaantje wordt niet gebruikt. De VOORZITTER zegt, dat aangezien het hier een rijksweg betreft alleen de Rijkswaterstaat er een parkeer verbod zou kunnen instellen. Hij is bereid hierover met de Rijkswaterstaat te spreken. Misschien kan de politie er beter op toezien, dat de afstand van tien meter van de hoek in aanmerking wordt genomen. Hierna sluit de Voorzitter, te 20.55 uur, de ver gadering. Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Soest in zijn openbare vergadering van 25 Februari 1954. De Secretaris, De Voorzitter, TypR. S Coll:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 392