Nr.13. - 21 December 1953 - - 170 NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Maandag 21 December 1953, te 9.30 uur. VOORZITTERS de Burgemeester, de heer Mr. S.P. Baron Bentinck. SECRETARIS: de Heer J.J.J.M. Eesten. Tegenwoordig de leden: C. van Andel, J. van den Arend, A. Brou wer, H.A. Butzelaar, H.J.S. ClemensT. Dorresteijn, P. Grift, K. de Haan, A.P. HilhorstR. HilhorstH.C. Klarenbeekmevrouw S.G. Landweer- de Visser, Dr. D.J.P. Oranje, P.C. Pieren, mevrouw S.M. Polet-MuslerJ.A. SchaafsmaM.M. van Wely, W.G. van Zadelhoff en J.D.L. Zoetelief. De Voorzitter opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens doet spreker mededeling van een ingekomen adres van de volgende inhoud: "Gezien de mededeling in het gecombineerd verslag van de afdelingen van de Gemeenteraad betreffende de behandeling van de bedrijfsbegrotingen en de gemeente-begroting voor het dienstjaar 1954 en de "Nota van Aanbieding" omtrent het verlenen van subsi die aan de "Bond tegen het schenden door het vloeken van Gods Heiligen Naam", stellen ondergetekenden, leden van de Gemeente raad, voor, aan deze Bond over het dienstjaar 1954 een gemeente subsidie te verlenen groot vijftig gulden 50,Zulks voor namelijk om ook van Overheidswege instemming te betonen met het doel van deze Bond". Dit adres is ondertekend door de leden Mevrouw S.G, Land weer- de Visser, Mevrouw S.M. Polet-Musler en de Heren C. van Andel, A. Brouwer, T. Dorresteijn, H.J.S. Clemens, P.C. Pieren, A.P. Hilhorst, R. Hilhorst, H.A. Butzelaar, H.C. Klarenbeek en J.A, Schaafsma. Spreker stelt voor dit adres te behandelen bij het desbe treffend onderdeel der begrotingwaartoe wordt besloten. De Voorzitter stelt vervolgens aan de orde; 206. Voorstel tot vaststelling van de begroting der gemeente en die der bedrijven en tot goedkeuring van de begroting van Maatschap pelijk Hulpbetoon, voor het dienstjaar 1954. Algemene beschouwingen. De Heer A.P. Hilhorst denkt bij de behandeling van deze eerste begroting in de verjongde Raad onwillekeurig aan de uit slag van de verkiezingen, die o.a. heeft meegebracht, dat dit maal geen communis ten meer deel uitmaken van de Raad. Hieruit blijkt, dat de kiezers tot de conclusie zijn gekomen, dat het beleid van de Raad wel zonder de communistische groepering kan worden gevoerd. Zonder een woord van critiek te willen uitoefe nen op de vroegere vertegenwoordigers van de communistische partij in deze Raad, wil spreker toch zeggen, dat het uitscha kelen van de communisten bij de laatste verkiezingen de fractie van de K.V.P. verheugt. Deze fractie heeft klaarblijkelijk volledig voldaan aan de verwachtingen van de rooms-katholieke kiezers, want zij fs in - aantal -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 394