21 December 1953 171. aantal gelijk gebleven, maar de K.V.P. is, wat het aan tal stemmen betreft, sterker uit de bus gekomen dan voor heen. Ook dit stemt tot waardering. Sr blijkt uit, dat de fractie van de K.V.P.die onder haar leden telt ver tegenwoordigers van de vrije beroepen, arbeiders, midden standers en boeren, een fractie is die door haar alge meenheid het geheel van de gemeente huishouding kan over zien en naar voren kan brengen wat in alle groepen van de bevolking leeft. Het College van B&W is op dezelfde wijze samenge steld als vóór de verkiezingen. Dit is niet met algemene instemming geschied. Persoonlijk is spreker er niet voor geweest het College in dezelfde samenstelling te hand haven en hij heeft daaraan ook niet medegewerkt, maar toch gelooft hij, dat er, uitgaande van het standpunt van de fractie van de K.V.P., dat voor zover het enigs zins mogelijk is alle bevolkingsgroepen in het College vertegenwoordigd moeten zijn, geen andere oplossing moge lijk is geweest dan er nu uit de bus is gekomen en dat men daarover tevreden mag zijn, omdat de wethouder waarom het toen ging er zelf wel van overtuigd is geweest, niet volledig te hebben voldaan. Tot sprekers grote vreugde kan thans worden geconstateerd, dat de werkwijze van deze wethouder dermate is veranderd in het belang van de ge meente, dat men met tevredenheid kan terugzien op het destijds genomen besluit om het College op deze wijze samen te stellen. De begroting is sluitend gemaaktmaar dit is alleen mogelijk geweest door het opsouperen van een groot deel van de reserves. Het zou niet mogelijk zijn een volgende maal de begroting wederom op deze wijze sluitend te ma ken. Dit wijst er op, dat ten aanzien van het financiële beleid de uiterste voorzichtigheid moet worden betracht. Gezien de jaarlijkse verhoging van enkele posten, rijst de vraag, of men wel op de goede weg is. Spreker denkt hierbij in de eerste plaats aan het pas ingevoerde sys teem van het leggen van tegeltrottoirs. Het spreekt van zelf dat het iedereen aangenaam aandoet, wanneer hij als het ware met glazen muiltjes zijn woning kan bereiken. Maar Soest is een plattelandsgemeente; dit heeft een zo danige erfafscheiding van de diverse woningen in de bouw verordening meegebracht, dat er een ruime bebouwing be staat. Wanneer nu langs de wegen, die nog lang niet zijn volgebouwd, tegeltrottoirs worden aangebracht, begrijpt ieder dat dit zware financiële offers vergt. Het is be grijpelijk, dat men het doet bij besloten bebouwing, als in de nieuwe wijken, maar in een plattelandsgemeente is het niet overal mogelijk en behoort voorzichtigheid te worden betracht, vooral omdat de rijwegen in de gemeente nog niet voldoen aan de eisen, terwijl zij behoren voor te gaan bij de trottoirs. In de afdelingen is reeds be sproken over de Stadhouderslaan en ook de Koninginnelaan heeft, hoewel zij is bestraat, nog wel enig onderhoud nodig. Zo zijn er meer wegen te noemen, die voorrang ver dienen boven het aanleggen van trottoirs aan zuiver locale - wegen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 396