21 December 1953 172. wegen. Een tweede punt, dat alle aandacht vraagt, is de wo ningvoorziening. De leningsbedragen stijgen met millioenen en van de fractie van de K.V.P. is zeker niet te verwachten, dat zij hieraan niet volledig zou willen medewerken, want al kost het geld, de gemeente heeft er voor te zorgen, dat de wo ningen zodanig zijn, dat zij volledig verantwoord zijn, en zodanig dat zij ook door de rooms-katholieken kunnen worden aanvaard. Op het ogenblik is dat te Soest zeer beBlist nog niet het geval. Er doen zich nog omstandigheden voor die on verantwoord zijn. De fractie van de K.V.P. zal met genoegen haar medewerking verlenen aan de woningbouw, maar het neemt niet weg, dat het zeer grote consequenties meebrengt, niet alleen financieel, maar ook uit anderen hoofde. Voor het bouwen van een woning is nu eenmaal grond nodig en spreker brengt hulde aan het College van B&W voor de wijze, waarop het het uitbreidingsplan heeft opgezet en tracht de grond, die voor cultuur moeilijk kan worden gemist, zoveel mogelijk te sparen. Maar niettemin zijn er reeds gronden opgeofferd moeten worden; dit zal ook in het komende begrotingsjaar zo zijn en één bedrijf zal zelfs geheel moeten worden opgeheven. Het is niet nodig uiteen te zetten wat dit betekent, niet alleen voor de betrokkenen, maar ook in zijn algemeenheid. De leden van deze Raad hebben slechts te spreken en te oordelen over de toestand in Soest, maar toch vraagt spreker zich af, of het wel juist is ten bate van het militaire apparaat uitgaven te doen die milliarden vergen. Men denkt van Nederland een ves ting te maken, maar laat men bedenken dat zo'n vesting, hoe hecht en sterk zij ook is, toch zal vallen, wanneer niet kan worden voorzien in de eerste levensbehoeften. Het is daarom een belang van de eerste orde, en ook een landsbelang, met de cultuurgrond zo sober mogelijk om te gaan. Zou een oorlog zich herhalen, dan werpt de bevolking van de steden zich op het platteland om levensmiddelen te bekomen en dat zullen ook de inwoners van de steden in de onmiddellijke omgeving van Soest doen. Maar als men ziet hoe in Amersfoort wordt omgesprongen met cultuurgrond uit zuiver aesthetische overwegingen, dan wordt het de hoogste tijd in de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de aandacht te vestigen op het euvel van het zonder noodzaak opsouperen van cultuurgrond. Met dankbaarheid heeft spreker geconstateerd, dat aan de in de afdelingen gedane verzoeken, speciaal om de Grote Melmweg en het Oude Grachtje te verbeteren, zal worden voldaan. Hij wijst er voorts op, dat de gemeente is omlijst door groenland, bos en heide en in het centrum de mooie Eng bezit. Hij vraagt zich af, of het desondanks nodig is ieder jaar de post voor de Plantsoenendienst met duizenden guldens te verhogen. De vreemdelingen komen niet naar Soest om de plantsoenen, maar om te genieten van hetgeen de natuur biedt. Daarom kan ten aanzien van de Plantsoenendienst de uiterste soberheid worden betracht. Met het beleid van het College van B&W stemt de frac tie van de K.V.P. volledig in. Het is duidelijk, dat een ge meente niet aan ieders wensen kan voldoen. Dat is zelfs voor een huisvader niet mogelijk ten opzichte van zijn gezin en zeker niet voor het College, dat de gehele gemeente heeft te - overzien -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 398