21 December 1953 - - 173 overzien. Maar een woord van speciale dank wil spreker tot de Burgemeester richten. De Burgemeester is niet af hankelijk van de kiezers, maar als dit wel het geval ware, zouden zij zeker met man en macht trachten de Burgemeester voor de gemeente Soest te behouden. Iedere ingezetene treedt de Burgemeester tegemoet met de wetenschap dat de ze iedereen ontvangt op een wijze als het gewone publiek het gaarne ziet en verwacht. Spreker hoopt, dat het de Burgemeester gegeven moge zijn in gezondheid de gemeente nog vele jaren te dienen tot profijt van de ingezetenen. De Heer SCILAAPSMA spreekt eveneens zijn dankbaar heid uit voor het feit, dat het aantal fracties in de Raad met één is verminderd en verheugt zich er over, dat het communisme uit deze Raad is verdwenen. Afgezien van de personen en alleen op grond van de principes kan men zich er slechts over verblijden, dat de kiezers de uiterst revolutionnaire richting in Nederland althans in deze zittingsperiode niet naar de Raad hebben afgevaardigd. Hij hoopt op het voeren van een zodanig beleid, dat het de be volking tot dankbaarheid stemt en het communisme niet wordt gestimuleerd. Evenzeer is spreker verblijd over de samenstelling van het College van B&W. In de zeven jaar, dat spreker lid is van de Raad, zijn wel eens meningsverschillen aan de dag getreden, maar hij gelooft, dat de Raad dankbaar mag zijn, dat het College in zijn oude samenstelling opnieuw is opgetreden. Dat er enige gedachtenwisseling binnens kamers aan is voorafgegaan, wil hij op het ogenblik maar buiten beschouwing laten. Sprekers fractie streeft er naar de eenheid te bewaren. Van de hulde aan het College van B&W behoeft niet een van de wethouders te worden uit gezonderd. Aan de Burgemeester brengt spreker hulde voor zijn beleid. Zijn voorlezing van het formuliergebed be perkt zich niet tot een blote voorlezing, maar is bidden. Wat betreft het College van Gedeputeerde Staten zit spreker altijd nog dwars hetgeen de Raad heeft beleefd ter zake van houten of betonnen palen voor het natuurbad. De kwestie op zichzelf is niet van overwegend belang, maar het feit dat Gedeputeerde Staten het standpunt van de Raad, die een voorstel van B&W niet had aanvaard, hebben verworpen, stoot spreker wel enigszins. Waarom wordt de vrijheid van de Raad op die wijze beperkt? Een dergelijke speldenprik bewijst, dat de betekenis van de gemeente raad niet meer is wat zij in vroeger jaren is geweest. De ontwikkeling van de verhoudingen in het gemeente lijk beleid geeft te denken. Het ambtenarencorps breidt zich buitengewoon sterk uit en dit heeft zijn oorzaken. De Raad draagt de verantwoordelijkheid voor alle genomen besluiten, maar de voorbereiding geschiedt toch in hoofd zaak door het ambtenarenpersoneel onder leiding van het College van B&W. Het komt spreker voor, dat de verhou dingen zich niet ontwikkelen in de richting van democra tie, maar afschuiven naar een autocratie. Dit is een ge volg van het regeringsbeleid. De Regering stelt het ge hele belastingbeleid, en ook de interne zaken van het ge meentelijk bestuur, vast en daardoor wordt de invloed van - de -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 400