21 December 1953 174. de gemeenteraad beperkt. Formeel staat de gemeenteraad aan het hoofd van de gemeente en hij draagt de verantwoordelijk heid voor alles wat er gebeurt, maar de wijze waarop een Raad er toe wordt gebracht een bepaald voorstel aan te nemen of te verwerpen duidt op een autocratische regering van hogerhand. Ziet spreker het goed, dan is het regeringsbeleid er op ge richt in de eerste plaats de allergrootste gemeenten te be voordelen; de kleinere gemeenten worden behandeld naarmate men ze hoogacht en die hoogachting is niet altijd even hoog. In dit verband wil spreker even de kwestie van de uitbreidings plannen onder de loupe nemen. De Regering heeft theoretisch het land verdeeld in verschillende zSnes van belangrijkheid. Zo komt het voor, dat enkele kleine gemeenten zich een paar woningen in een geheel jaar zien toegewezen en dat met enigs zins grotere gemeenten iets royaler wordt gehandeld, maar systematisch wordt er op aangestuurd van Amsterdam een wereld stad te maken, Den Haag te versieren met prachtige gebouwen en Rotterdam, dat het overigens wel verdiend heeft na hetgeen het in de oorlog heeft meegemaakt, met een behoorlijk centrum, zodat deze drie steden ongeveer een kwart van de landsbevol- king gaan omvatten. Naarmate de gemeenten kleiner zijn, worden haar minder mogelijkheden gelaten om zich op eigen natuurlijke wijze en naar eigen omstandigheden te ontwikkelen. Spreker vreest, dat dit tot schade van de gehele Nederlandse bevolking en van de nationale samenleving zal zijn en tot schade ook van de gemeente Soest, hoewel deze gemeente, dank zij de aanwezig heid van het vliegveld, toch wel een uitzondering maakt. Tegen de van hogerhand gevoerde politiek inzake het beheer van de natie en het beleid in gemeentelijk opzicht meent spreker te moeten waarschuwen. De bevolking van de gemeente Soest neemt voortdurend toe en spreker is daar blij om. Hij hoopt, dat het B&W gegeven moge zijn aan het hoofd van hun ambtenarencorps de werken, die moeten worden uitgevoerd, tot een goed einde te brengen. Er zijn echter enkele dingen die spreker steken. Op het gebied van de gemeente Zeist zou een begraafplaats komen. In de gehele gemeente moeten noodzakelijk rioleringswerken plaats hebben, die worden geremd door de politiek van de overheid bij het toekennen van de middelen om dergelijke werken in kleinere gemeenten tot stand te brengen. Het is van gewicht zoveel mogelijk met eigen krachten in deze gemeente de uitbreiding tot stand te brengen, het zo min mogelijk ambtelijk te doen en zoveel mogelijk door degenen, die in het bedrijf werken. Spreker denkt voornamelijk aan de particuliere architecten - over de Schoonheidscommissie zal hij niet uitweiden - aan wie z.i. voorkeur behoort te worden verleend boven de ambtelijk aangestelde deskundigen. Ook het aannemersbedrijf zou krachtiger bij de uitbreiding van de gemeente kunnen worden betrokken. Menigmaal is aangetoond, dat de aannemers wel eens actiever hadden kunnen zijn, maar men moet niet uit het oog verliezen, dat de bouwondernemers en de aannemers in hun bedrijf gehandicapt zijn door de maatregelen van overheidswege. Spreker dringt er bij B&W op aan, er zo krachtig mogelijk op te werken, het bouwbedrijf te leggen in handen van degenen die particulier de bouwkunst en het bouw bedrijf beoefenen, waarbij de overheid zich moet beperken tot - contróle -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 402