21 December 1953 175. contróle op hetgeen door de particuliere architecten wordt gepresteerd. Ten slotte geeft spreker uiting aan zijn dank voor de activiteit op het gebied van de Bescherming Bevolking. Aan B&W mag een gelukwens worden gebracht voor hetgeen in dat opzicht is bereikt. Helaas is de Be scherming Bevolking een brandend vraagstuk. Spreker wenst B&W toe, dat zij er in mogen slagen de gehele bevolking voor dit vraagstuk te interesseren. Voorts wenst hij het College van B&W toe een eendrachtige samenwerking tot heil van de gemeente en zegt hij het dank voor hetgeen het in het afgelopen jaar heeft ge presteerd. Mevrouw POLET-Musler gevoelt zich gedrongen bij de behandeling van de eerste begroting na de ver kiezingen uiting te geven aan het feit dat het haar zeer onaangenaam heeft getroffen, dat een van de par tijen zich niet heeft ontzien de activiteit van een harer leden op sociaal terrein te gebruiken in een politieke strijd. Zij heeft dat niet erg fijn gevonden. Het spreekt vanzelf, dat vooral de P.v.d.A. zich er over verheugt, dat de C.P.H. geen zetel in de Raad heeft gekregen, want zij heeft daarvan in de meest directe zin de vruchten geplukt. Spreekster hoopt, dat het deel van de bevolking, dat gaarne de socialistische gedachte ook bij het gemeentebeleid naar voren gebracht wil zien, in het optreden en de doortastendheid van de fractie van de P.v.d.A. niet zal worden teleurgesteld en bij de aanstaande Statenverkiezingen eensgezind haar stem op de socialisten zal uitbrengen. De samenwerking van de Raad met het College is altijd prettig geweest en de verhouding tussen de frac ties onderling mag goed worden genoemd. Het prettige is, dat men niet bij voorbaat afwijzend staat tegenover de mening van anderen, maar altijd bereid is te luisteren en eigen mening te herzien, wanneer men door anderen wordt overtuigd. Dit is zo belangrijk voor het werk van het College omdat het zich dan gesteund kan weten door het grootst mogelijke deel der gemeente. Degene die zich hierover denigrerend uitlaat in de zin van een po litiek voeren, welke kool.en geit spaart, heeft waar schijnlijk nog nooit de moeite genomen zich te verdiepen in de achtergronden en de betekenis van de besluitvor ming in een democratisch staatsbestel. Spreekster hoopt van ganser harte, dat het zeer juiste initiatief van het College om de belangstelling van de nieuwe kiezers te stimuleren door de uitreiking van het aardige boekje "Burgerschap en Burgerzin" zijn vruchten zal afwerpen. Juist de voorlichting van deze jonge mensen is ont zaglijk belangrijk om te bereiken, dat het publiek meer betrokken is bij en meer belangstelling heeft voor de dingen, die in het algemeen met het gehele regerings beleid en met het gemeentebeleid hebben te maken. Het gemeentebeleid wordt in hoge mate bepaald door de financiën. De fractie van de P.v.d.A. hoopt, - dat -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 404