21 December 1953 176 dat er nu eens een regeling zal komen, waarbij de gemeenten precies weten waaraan zij toe zijn. Spreekster hoopt echter niet, dat aan de gemeenten een eigen belastinggebied zal worden gegeven, omdat dit in het verleden niet zulke prettige resultaten heeft afgeworpen. Wanneer men denkt wat er niet gebeurd is in de tijd, dat de gemeenten over eigen inkomsten konden beschikken, rijzen de haren te berge. Wanneer men zou moeten teruggaan naar die tijd, dan zal misschien een voor uitstrevend College moeten samenwerken met een overwegend conservatieve Raad, zodat het noodzakelijke uitgaven - spreek ster noemt maar die voor de riolering - achterwege zou moeten laten. Met betrekking tot de woningbouw maakt de fractie van de P.v.d.A. zich ongerust over het tijdig beschikbaar krijgen van grond, speciaal van die voor de woningwetbouwZij acht het met het College het voordeligst de complexen in groot formaat aan te besteden, maar dan moeten er grote stukken grond beschikbaar zijn, waarop gebouwd kan worden. Spreeksters fractie heeft de indruk, dat men binnen de eerste twee jaar door de in het uitbreidingsplan beschikbare grond heen zal zijn en zij hoopt dat het College met grote voortvarendheid maatregelen zal nemen om bijtijds te beschikken over grond, waarop behoorlijke exploitatiemogelijkheden voor woningwet- bouw aanwezig zijn. Er zullen waarschijnlijk landbouwgronden voor moeten worden opgeofferd. Men kan van spreekster als vrouw en socialiste moeilijk verwachten, dat zij een vurig pleidooi voor het militarisme zal houden, maar men moet redelijk blijven. Wanneer men het standpunt aanvaardt, dat een van de middelen tegen de van dictatoriale zijde verwachte agressie bestaat in het hebben van een behoorlijke legermacht, dan moet men toch ook de daaraan verbonden consequenties aanvaarden. Juist in deze tijd van grote samenwerking, waarbij wij, zegt spreekster, bezig zijn onze verdediging te coördineren, mag er op gewezen worden, dat de moeilijkheden, die dit zou meebrengen voor de landbouw, misschien ook wel in dit verband tot een oplossing kunnen komen. De laatste tijd wordt er veel gesproken over landbouwintegratie in Europees verband. Afgezien van het militaire apparaat eist de bevolkingsaanwas in Nederland grote stukken grond op en na een of twee generaties zal het uit zijn met de mogelijkheid binnen de Nederlandse grenzen tot een behoorlijk bestaan te komen. Misschien wordt dit proces door de militaire behoeften nog versneld. Natuurlijk heeft de fractie van de P.v.d.A. grote lof voor de arbeid van het College, Op alles wat dit doet, heeft zij geen overwegende citiek, maar zij zou gaarne iets meer voorbereiding voor de toekomst zien. In de eerste plaats zou spreekster een rapport willen hebben betreffende het be jaardenprobleem. Dit is niet alleen een huisvestingsprobleem. Er zitten aan vast arbeidsmogelijkheden, vrijetijdsbesteding, verzorging. Het is een kwestie, die niet met liefde en toe wijding alleen kan worden bekeken; er is enige deskundigheid voor nodig. Hetzelfde geldt voor het probleem van de balda digheid van de jeugd. Spreekster heeft niets dan lof voor - de -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 406