21 December 1953177. de pogingen van het College om industrie aan te trekken, maar men dient zich er van bewust te zijn, dat het ves tigen van industrie in een tot voor kort agrarische streek grote structuurveranderingen meebrengt, die op de geest van de bevolking van grote invloed zijn. Spreekster wil hier niet over uitweiden, maar als zij de naam Hardenberg noemt, zal de Raad begrijpen, welke kant zij uit wil. Men moet niet achter de feiten aanlopen, maar het probleem aan studie onderwerpen. Spreeksters fractie is blij, dat er wordt gewerkt aan een rapport over de mogelijkheden van het bouwen van een voor toneelvoorstellingen en muziekuitvoeringen ge schikte zaal. Zij hoopt echter, dat dit rapport niet zo lang op zich zal laten wachten als dat over de bouw van een badhuis, dat toch alweer enige tijd geleden is toege zegd. Het streven van het College om de begroting vdör 1 Januari te behandelen is zeer loffelijk. Zou het echter te veel gevraagd zijn om dan ook de datum van 1 September aan te houden? Dit zou de overbelasting van de Secretarie zowel als van de raadsleden tegen het einde van het jaar voorkomen en daardoor de behandeling van de begroting zeer beslist ten goede komen. Spreekster besluit deze enkele algemene opmerkingen met een woord van dank aan de Voorzitter voor de zeer to lerante wijze, waarop hij de raadsvergaderingen leidt en zodoende ieders standpunt ten volle naar voren laat komen. De Heer ORANJE kan zich aansluiten bij veel van het geen alle voorgaande sprekers hebben gezegd en in het bij zonder bij de hulde, die aan het College van B&W is ge bracht, alsmede bij de vreugde, dat het communisme niet in de Raad is teruggekeerd. De V.V.D. zal alles in het werk stellen om de communisten in deze gemeente geen nieuwe wind in de zeilen te geven. Het is buitengewoon prettig, dat terwijl de raadsleden van zo verschillende oorsprong zijn, zij toch in hun conclusies tot de grootst mogelijke overeenstemming komen. Dit is hoopgevend voor de toekomst. Spreker wil van deze gelegenheid gebruik maken de Voorzitter en ook het administratieve personeel van de gemeente een compliment te maken voor de wijze, waarop de raadsstukken worden verzorgd. Dit maakt het werk voor de raadsleden bijzonder aangenaam. Ook het persoonlijk contact met de ambtenaren is prettig. Het is een pleizierig evenement met een van de Heren in aanraking te komen en een onderwerp te bespreken. Ook dat maakt het werk van de raadsleden prettig. Spreker is er van overtuigd, dat dit alles niet zou zijn, wanneer hieruit niet de voorname geest sprak, die van de chef, de Burgemeester, uitgaat. Hij is daar zeer gevoelig voor. Anders is het met zijn waardering gesteld, wat be treft het tempo, waarin van de raad verlangd wordt om de stukken te bestuderen en zich op de vergaderingen voor te bereiden. Dit geldt in het algemeen en voor de voorbe reiding van deze begrotingsvergadering in het bijzonder. Gaarne zou spreker zich beperkt hebben tot de mededeling, - dat -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 408