b.a.b.o.v - 20 - BEPLANTING VAN WEGEN -1.811.111.6 Raadslid Mevr.Polet- Musler merkt op, dat niet voldaan wordt aan de des tijds door het college ge dane toezegging laanbomen en heesters te planten, welke overeenstemmen met het lijstje van de Vereni ging ter bevordering van 21 Dec 53 188 BIJKOMENDE WERKEN AAN WEGEN, O.A. PARKEERPLAATSEN -1.811.111.7 Vraag raadslid Clemens i.v.m. niet gebruik maken door automobilisten van het parkeerterrein nabij het Zwaantje te S'berg met antwoord Voorzitter, dat hierover met de Rijks waterstaat contact zal worden opgenomen 18 Dec 53 169 ONTTREKKEN VAN WEGEN AAN HET OPENBAAR VERKEER. -1.811.111.8 Verlenging termijn, binnen welke moet worden beslist op verzoek H.L.Labberton en H.A.A.van Nievelt om weg nr.35 aan openbaar verkeer te onttrekken. 20 Apr 53 42 Behandeling verzoek H.L. Labberton en H.A.A.van Nievelt betr. onttrekking weg nr.35 aan openbaar verkeer, met afwijzende 28 Mei 53 61/63 Onttrekking aan het open baar verkeer van enige op het vliegveld Soesterberg gelegen wegen op verzoek van het Hoofd van het 28 Mei 53 63 VOORWERPEN IN TOGEN. -1.811.111.91 Verlenen zakelijk recht aan de P.Ü.E.M. voor het hebben van hoogspannings- laagspaanings- en tele foonkabels in Gen.Winkel manstraat en Gen.Spoorstr. 20 Apr 53 53 VERORDENING OP DE OPENBARE TOGEN, HET OPENBAAR WATER EN DE GEMEENTEKADE -1.811.12 V/ijziging van de verorde ning 25 Aug 53 102 VERKEER EN VERVOER OVER TRAM- EN SPOORWEGEN -1.812 Verbreding spoorwegover gang nabij station Soest - 30 Oct 53 135

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 40