21 December 1953 180. groepen zijn zozeer hun eigen weg gegaan en van elkander ver vreemd, dat vooral de verantwoordelijke mensen allerwege hebben gevoeld, dat men hiermede niet op de goede weg is en dat op alle manieren moet worden geprobeerd meer begrip voor elkander te vinden. Daaruit zijn ontstaan de volkshogescholen, het gesprekcentrum, e.d. Wanneer de Raad zijn werk goed en in de goede geest doet, moet een raadsvergadering een soort gesprekcentrum zijn, want het is een gelegenheid, waarbij mensen met verschillende levensbeschouwing en verschillende politieke overtuiging, mensen ook uit verschillende maat schappelijke kringen, tezamen rond een tafel zitten en open moeten staan voor elkanders zienswijze en argumenten. Het verheugt spreker zeer, dat dit in de afgelopen jaren voort durend het geval is geweest. Het is een van de middelen om de waarde van de democratie nog eens te onderstrepen en aan te tonen, dat de democratie in Nederland en in ie gemeente Soest nog niet is gedevalueerd, maar een gezonde basis vormt, waarop het plaatselijke bestuur kan worden uitgeoefend. De democratie brengt grote vrijheden mede, maar aan die vrij heden zitten plichten en vrijwillige gebondenheden vast. Als die goed worden beseft, kan de democratie pas goed wer ken. Spreker dankt de Raad voor zijn medewerking om de de mocratie tot haar recht te laten komen. Uit de gemaakte opmerkingen is niet van grote menings verschillen met het College gebleken. Dit was ook niet te verwachten, omdat B&W in de afgelopen jaren in zeer nauw contact met de Raad en de raadscommissies het beleid hebben gevoerd. Grote -verrassingen zijn bij de behandeling van deze begroting niet te verwachten, omdat die dan eerder naar voren zouden zijn gekomen. De Heer Oranje heeft gewezen op het begrotingstekort van 338.000,--. Deze begroting is opgemaakt zonder dat B&W de beschikking hadden over voldoende cijfers omtrent de nieuwe financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten. Deze is nog niet zodanig uitgewerkt, dat B&W definitieve cijfers kunnen geven. Dit blijkt al uit het feit, dat een verzoek is gedaan om een hogere algemene uitkering. Er zijn allerlei mogelijkheden open en B&W weten niet in hoeverre het zal gelukken deze uitgevoerd te krijgen. Het neemt niet weg, dat het een verkeerde zaak is, dat B&W nu jaren achter een een begroting opmaken, waarbij zij niet weten, hoe de gemeente nu eigenlijk op langere termijn financieel vaart. Iedere keer wordt een financieel noodverband gelegd voor drie jaar; meestal is dat financiële noodverband pas gereed als er van die drie jaar reeds een of twee om zijn. Op die wijze komt men van het ene noodverband in het andere en is het voor een gemeentebestuur onmogelijk op lange termijn een bepaalde financië'le politiek te voeren. Het College moet zich dus beperken tot het ramen van die inkomsten en uitgaven, die het beslist noodzakelijk lijken. Het is naar de mening van B&" verkeerd de uitgaven te doen groeien in de hoop daardoor een- grotere bijdrage van het Rijk uit het algemene gemeentefonds deelachtig te worden. Spreker weet - wel -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 414