21 December 1953 181. wel, dat deze verleiding bij verschillende gemeentebesturen bestaat, maar het College heeft gemeend de begroting reëel te moeten opzetten, in die zin, dat de uitgaven welke nood zakelijk en verantwoord zijn vooropstaan, maar dat niet mag worden toegegeven aan allerlei wensen, die er ongetwijfeld leven. Hoe deze financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten uiteindelijk zal moeten worden opgelost, of het moet gebeuren door een eigen belastinggebied, waardoor de verantwoordelijkheid ter plaatse vergroot wordt, of door een algemene toewijzing, zou spreker niet kunnen zeggen. Wat hem onjuist lijkt, is het beschikbaar stellen van rijkswege van speciale toelagen of fondsen voor bepaalde activiteiten, omdat daardoor het centrale gezag zich telkens met een bepaald onderdeel gaat bemoeien en zijn medewerking afhankelijk stelt van de wijze van uitvoering van dat onder deel. Hiermede wordt de gemeentelijke zelfstandigheid zeer sterk aangetast. Dit gehele financiële beleid, dat geheel centraal geregeld is, staat ten nauwste in verband met het verdere regeringsbeleid ten aanzien van de gemeenten. Er wordt in Den Haag van de kant van alle richtingen veel ge sproken over het belang van de zelfstandigheid van de ge meenten en over het grote aandeel van de gemeenten in de ontwikkeling van het Nederlandse volk en in het bewust maken van het burger zijn. Maar heel veel verder dan deze principiële en platonische verklaringen komt het dikwijls niet, want er zijn zeer grote centralistische tendenzen. De Heer Schaafsma heeft tegenover elkaar gesteld democratie en autocratie; spreker ziet het niet zozeer in de autocratie als wel in de technocratie. Er worden in Den Haag allerlei technisch perfecte regelingen ontworpen en aan de gemeenten voorgeschreven, in de overtuiging dat de centrale regering technisch beter in staat is deze regelingen en voorschriften te maken. Dat zal waarschijnlijk ook wel zo zijn. Het is begrijpelijk, dat een centraal apparaat technisch betere voorzieningen kan treffen dan een heel grote veelheid van kleinere over het gehele land verspreide apparaten. Maar algemeen leeft in de gemeenten de mening, dat bij het laat ste de technische uitvoering wel is waar minder perfect is, maar dat de democratie, de burgerzin en vooral de ver antwoordelijkheid ter plaatse erdoor toenemen. Door deze technische perfectie worden de plaatselijke verantwoorde lijkheid, de persoonlijke verantwoordelijkheid en de groeps- verantwoordelijkheid ter plaatse aangetast. De Heer Hilhorst heeft gewezen op het belang be halve de trottoirs ook de rijwegen te verbeteren. B&W zijn de laatste jaren doende de achterstand ten aanzien van de wegen zowel als ten aanzien van de trottoirs in te halen. .Aan de rijwegen is meer aandacht besteed dan aan de trot toirs, de eerste zijn veel meer verbeterd dan de laatste, maar het zou niet juist zijn met het verbeteren van de trot toirs op te houden. Er is bij de bevolking grote waardering voor het verbeteren van de trottoirs; naar veler mening ge schiedt het in een veel te langzaam tempo, gezien de binnen komende adressen. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 416