21 December 19 53 183. eigen besluit ook financieel voordeliger is dan hetgeen Gedeputeerde Staten wensen. Er is dan een botsing van inzichten en dan zijn Gedeputeerde Staten degenen die aan het langste eind trekken. De Heer Schaafsma heeft zich er over verheugd, dat de bevolking toeneemt. Wij vinden dat, zegt spreker, alle maal wel aardig, maar verheugen kan ik mij toch niet. Het is merkwaardig, dat men zich er practisch in alle gemeen ten over verheugt, dat de bevolking er toeneemt, terwijl men algemeen klaagt, dat Nederland overbevolkt geraakt. Hier is een tegenstrijdigheid en spreker gelooft niet, dat de voorspoed en het levensgeluk van de mensen ver groot wordt door een voortdurende uitbreiding van de be volking. Deze bevolkingsuitbreiding brengt enorme pro blemen mede. Het kan plaatselijk van belang zijn, dat de bevolking zich er uitbreidt, omdat daardoor een betere structuur in zo'n plaats verkregen wordt, maar om zonder meer bevolkingsuitbreiding als een na te streven ideaal te beschouwen gaat spreker te ver. Men moet echter reke ning houden met de realiteit, dat de bevolking zich uit breidt en in Soest in bijzondere mate doordat de vesti ging er groter is dan het vertrek. Om zijn roeping in het Nederlandse bestel te volgen, moet het zorgen, dat het er prettig en aangenaam is te wonen en te werken. Maar uitbreiding brengt vele problemen mede en door het niet voeren van een vooruitziend beleid, zouden de aantrek kelijkheid van het wonen en het levensgeluk van degenen die hier moeten wonen, kunnen verminderen. Het probleem van de bejaarden, dat door Mevrouw Polet-Musler ter sprake is gebracht, staat de laatste tijd zeer in de belangstelling en heeft zeker de aandacht van B&W. Het is niet nodig er een nieuwe studie van te maken, omdat er reeds vele studies van gemaakt zijn en het is inderdaad nodig kennis te nemen van de daarom-* trent bestaande lectuur. De baldadigheid van de jeugd is in Soest wel een probleem, maar niet alleen van de laatste tijd. Spreker gelooft ook niet, dat door de meerdere industrialisatie de baldadigheid is toegenomen. De Soester bevolking is de laatste tientallen jaren niet een typische platte landsbevolking 5 daarvoor is er een te grote infiltratie geweest. Het gebrek aan ruimte is misschien een van de oorzaken, maar de meeste oorzaken liggen dieper. Hier ligt een grote taak, in de eerste plaats voor de ouders, in de tweede plaats voor de scholen en in de derde plaats voor de politie. Bij deze laatste denkt spreker niet in de eerste plaats aan haar repressieve taak, aan het op pakken van de belhamels, maar aan samenwerkingevenals bij het verkeeronderrichtmet de scholen. Het maakt op het ogenblik een punt van bespreking met het politie corps uit, op welke wijze, in overleg met de scholen, aan de baldadigheid paal en perk kan worden gesteld. Het aanbieden van de begroting per 1 September lijkt wel aantrekkelijk, maar is toch niet aan te raden. Het College heeft ditmaal de begroting pas haar defini tieve vorm kunnen geven, nadat de samenstelling van het - College -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 420