21 December 1953 187. vestiging van buiten in korte tijd een enorme groei ver tonen. Die mogelijkheden zijn er en dat is iets waar men niet zonder meer niet critisch tegenover mag staan. On derzocht moet worden, of dat wel in het belang is van de gemeentemaar de normale bevolkingsgroei wil spreker buiten beschouwing laten. Spreker dankt mevrouw Polet voor haar nadere uiteenzetting over de baldadigheid van de jeugd. Zij be doelt veel meer dan baldadigheid. Dat is ook juist wat in het antwoord van het College staat en waarvoor waar schijnlijk een inspectrice bij de politie moet komen. In de eerste plaats zal dan moeten worden nagegaan, hoe de situatie in Soest is. Op de emigratie en de daarbij betrokken economische en sociale problemen zal spreker niet ingaan, ofschoon ze voor het Nederlandse volk van groot belang zijn. Hij kan de Daad verzekeren, dat niet alleen de gemeente Soest, maar ook de zeer gezaghebbende Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waarmede de Regering contact houdt, de be zwaren tegen het regeringsbeleid met kracht naar voren brengt De VOORZITTER sluit de algemene beschouwingen. Overgegaan wordt tot de behandeling van de onder delen van de begroting. Voor zover in dit verslag niet anders vermeld, werden alle onderdelen der begroting z.h.st. vastgesteld. Grondbedrijf Deze begroting wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Wegenfonds Het ontwerp-besluit tot vaststelling van de over 1954 verschuldigde bedragen voor aanleg en onderhoud van wegen wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stem ming vastgesteld. De begroting voor het Wegenfonds wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Gasbedri jf De Heer ORANJE informeert naar de gaslevering aan Soest, die, naar hij meent, in andere handen zal over gaan. De VOORZITTER deelt mede, dat de gemeente Soest gas betrekt van Baarn en in tweede instantie van Amers foort. Het gasbedrijf in Baarn zal worden opgeheven. In Utrecht zijn plannen in voorbereiding tot het stichten van een grote gasfabriek, niet alleen voor de stad Utrecht, maar voor een groot rayon. Daarnaast is gepoogd vanuit Amsterdam annex de Hoogovens het Gooi van gas te voorzien. Het ziet er naar uit, dat dit moeilijk te verwezenlijken zal zijn, zodat het oog moet worden gericht op de Utrechtse centrale. Ten slotte zijn er nog de mogelijk heden van het aardgas. Besprekingen zijn gaande over de - vraag -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 428