53 53 53 - 21 - BODEMPRODUCTIEDIERENTEELTZUIVELBEREIDING. -1.823 Intrekking van de "Veror dening Verbod Houtver- voer" 20 Mrt 53 25 ELECTRICITEITSVOORZIENING. -1.824.112 Verzoek raadslid Mevr. Landweer-de Visser om in lichtingen betreffende schrijven van de heer Koppen over de stroom- ster'kte van de P.U.E.M... 26 Jun 85 Behandeling schrijven P.U.E.M. betreffende spanning electr. stroom.. 25 Aug 53 96 Opmerking raadslid Mevr. Landweer-de Visser inzake geringe spanning op het 120/121 electrische net 17 Sep 53 Schrijven van de heer Koppen d.d. 7 Sep.1953 n.a.v. de beantwoording door Dir.P.U.E.M. van een ingezonden stuk, houdende klachten over te lage spanning electrstroom, hetwelk na uitgebreide discussie voor kennisge 130/133 ving wordt aangenomen. 50 Oct BANK-, BEURS- EN CREDIETWEZEN. -1.825 Vragen van de raadsfrac tie van de P.v.d.A. inza ke het volkscrediet met beantwoording van B&W. 30 Oct 53 130 WERKELOOSHEID, WERKVERRUIMING E.D. -1.836 Uitvoering werkgelegen- heidsobject (Koninginne- laan, Regentesselaan) met 21/22 aanvaarding rijksbijdrage 23 Eeb 53 WINKELSLUITING. -1.838.1 Vaststelling verordening, als bedoeld in art.4, lid 1der Winkelsluitingswet 1951 20 Mrt 53 26 Vaststelling vacantiere- geling, als bedoeld in art.5 der Winkelsluitings wet 1951 voor a. kruideniers; b. slagers 28 Mei 53 63/64 Vaststelling van een ver ordening tot aanwijzing van een aantal werkdagen, waarop de normale winkel sluitingstijden niet gel- 26 Jun 78

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 42