21 December 1953 188. vraag, van welke grote producent de gemeente Soest het gas zal afnemen. De Heer ORANJE vindt het gelukkig, dat Soest geen eigen fabriek heeft, omdat het nu alle kanten uit kan. Er zullen echter tijdig maatregelen moeten worden genomen om de gasvoorziening te waarborgen. De wethouder YAN ZADELHOPP wijst er op, dat Soest, wanneer het gas betrekt uit Utrecht, zal moeten meebetalen aan de liquidatie van het oude gasbedrijf. De opgeheven be drijven van Amersfoort, Baarn, Zeist, Utrecht, Culemborg en Woerden worden voornamelijk in hot nieuwe bedrijf verdiscon teerd. De Heer VAN ANDEL acht de persberichten over het aardgas zo weinig optimistich, dat Soest z.i. zal zijn aan gewezen op de centrale te Utrecht. De VOORZITTER zegt, dat B&W niet alles zetten op de kaart van het aardgas. Het is een van de bronnen, waarmede zij rekening moeten houden bij het bepalen van de keuze. De gehele gasontwikkeling is nogal stormachtig. Een paar jaar geleden is gedacht aan een cokesbedrijfthans denkt men aan ''restloze vergassing", waardoor de stichtingskosten van 32 tot 17 18 millioen kunnen worden teruggebracht. De begroting voor het Gasbedrijf wordt zonder hoofde lijke stemming vastgesteld. Gemeentewerken. Mevrouw POLET-Musler zegt, dat het lijstje van de in de laatste jaren geplante laanbomen een heesters van Ge meentewerken grotendeels niet overeenstemt met het lijstje van de door het Hoofdbestuur van de Vereniging tot Bevorde ring van Bijenteelt gewenst geoordeelde bomen. Indertijd heeft het College aan haar en aan mevrouw van der Swan- de Kiewit toegezegd, dat met de wensen van genoemde vereniging rekening zou worden gehouden. Zij verzoekt het College de Raad mede te delen, wat er in dit verband is gebeurd. De wethouder VAN ZADELHOPP zegt, dat hij met de op merking van de dames rekening zou houden en Gemeentewerken zou verzoeken er zoveel mogelijk rekening mede te houden. Spreker weet niet, of alle leden van de Raad het rapport van de directeur van Gemeentewerken omtrent de kwe kerij hebben gelezen, waarin de vraag is opgeworpen of het kweken van planten in eigen beheer wel lonend is. B&W zijn voornemens de boekhouding van Gemeentewerken meer bedrijfs economisch in te richten, waardoor men zal kunnen weten, wat elk onderdeel kost. Het blijkt dat de kweek per jaar 1100,kost. Daar staan enkele andere posten tegenover. Aan de vereniging "Ploralia" bij voorbeeld worden een paar duizend planten geleverd. Het is mogelijk de eigen kwekerij uit te breiden door het aankopen van jonge dennen en laan bomen, waar financieel wat uit te halen is. Bovendien is een groot voordeel, dat de gemeente niet te veel met seizoen mensen behoeft te werken. In de winter is er emplooi voor mensen in vaste dienst, waardoor in de zomer minder mensen in losse dienst behoeven te worden aangenomen, hetgeen soci aal gezien niet te onderschatten voordelen heeft. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 430