21 December 1953 189. De begroting voor Gemeentewerken wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Woningbedrijf Deze begroting wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Maatschappelijk Hulpbetoon. Deze begroting wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. Natuurbad. Mevrouw POLET-Musler vraagt, of het subsidie van 200,aan de V.V.V. niet speciaal is gegeven voor het aanstellen van een directeur. De wethouder de HAAN zegt, dat dit inderdaad het geval is, maar dat bij het samenstellen van de begroting nog niet bekend was, welke wijzigingen bij de V.V.V. zouden plaatshebben. Het is nog niet zeker welke beslis sing het bestuur-van het Natuurbad over dit subsidie zal nemen en daarom zou spreker deze post wel willen hand haven. De he.er A.P, HILHORST acht het beter deze post van 200,aan te houden tot de kwestie van het subsidie van de gemeente aan de V.V.V. aan de orde komt. Mevrouw LANDWEER- de Visser vraagt, of de bewuste 2'00,is ondergebracht onder het bedrag van ƒ.1800, van volgnummer 78. De VOORZITTER beantwoordt deze vraag bevestigend. Mevrouw LANDWEER- de Visser is van oordeel, dat deze post afzonderlijk op de begroting had moeten worden gebracht De wethouder DE HAAN acht het mogelijk, dat het stichtingsbestuur een bijdrage van 200,aan de V.V.V. te hoog zal oordelen, wanneer er niet een direc teur in volledige dienst wordt aangesteld, maar hij heeft er geen bezwaar tegen deze zaak aan te houden tot het gemeentelijk subsidie aan de V.V.V. aan de orde komt. De VOORZITTER meent, dat het bedrag van 200, niet een subsidie is, maar een uitkering wegens verrichte diensten. Hij acht het niet juist, dat de Raad zich in tensief bemoeit met onderdeeltjes van het beleid van het bestuur van het Natuurbad. Dit bestuur moet met het be drag van 1800,doen, wat het het meest effectief acht en de Raad moet niet zeggen, dat het er iets nieh mee mag doen of er iets bepaald wel mee moet doen. Mevrouw POLET-Musler zegt niet de souvereiniteit van het bestuur van het Natuurbad te willen aantasten, maar zij wijst er op, dat op de door de V.V.V. ingedien de begroting een post van 200,voorkomt als subsi die van het Soester Natuurbad. Bij de behandeling van het Soester Natuurbad wil zij vastgesteld zien, in hoeverre deze post terecht of ten onrechte op de begroting van de V.V.V. s taa t - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 432