- 21 December 1953 190. De VOORZITTER vraagt, of mevrouw Polet-Musler accoord kan gaan met de redactie van volgnummer 78, indien deze wordt gelezens "Kosten van reclame" terwijl het verdere ge deelte vervalt. Hierdoor behoeft het bestuur van het Natuur bad uit de redactie van het volgnummer niet af te leiden, dat het verplicht is de V.V.V. een uitkering te geven. Nadat de redactie van volgnummer 78 is gewijzigd als door de Voorzitter aangegeven, wordt de begroting voor het Soester Natuurbad zonder hoofdelijke stemming voor kennis geving aangenomen. De VOORZITTER stelt nu aan de orde Voorstel tot wijziging van de regeling inzake het vast stellen van zwemuren (IAD-398). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. De VOORZITTER schorst hierop, te 12.20 uur, de verga dering tot 13.30 uur. Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Soest in zijn openbare vergadering van 25 Februari 1954. De Secretaris, De Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 434