Nr. 14. 21 December 1953 191 NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Maandag 21 December 1953, te 13.30 uur. VOORZITTER: de Burgemeester, de heer Mr. S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS: de heer J.J.J.M.Pesten. Tegenwoordig de leden: G.van Andel, J.van den Arend, A.Brouwer, H.A.Butzelaar, H. JS Clemens TDorresteijn, P.Grift, K.de Haan, A.P.HilhorstR.Hilhorst, H.C.Klarenbeek, mevrouw S.G. Landweer-de Visser, Dr. D.JPOranjeP.C.Pieren, mevrouw S.M.Polet-MusierJ.ASchaafsmaM.M.van Wely, W.G.van Zadel- hoff en J.D.L.Zoetelief De VOORZITTER heropent de vergadering en stelt aan de orde de voortzetting van de behandeling van: 208. Voorstel tot vaststelling van de begroting der gemeente en die der bedrijven en tot goedkeuring van de begroting van maatschappelijk hulpbetoon, voor het dienstjaar 1954. Aan de orde is de behandeling der hoofdstukken van de begroting der gemeente. De in dit verslag niet vermelde hoofdstukken zijn "alle zonder discus sie en zonder hoofdelijke stemming voorlopig vastgesteld. GEWONE DIENST. Hoofdstuk II. Algemeen Beheer. De VOORZITTER stelt bij de uitgaven van dit hoofdstuk aan de orde het hedenochtend ingekomen en door een groot aantal raadsleden ondertekende adres aan het College van B&W, waarin wordt 'voorgesteld een subsidie van ƒ.50,toe te kennen aan de Bond tegen het Schenden door het Vloeken van Gods Heilige Naam. Nu verreweg de meerderheid van de raadsleden blijkt van mening te zijn, dat subsidie moet worden verleend zal het College zich er niet tegen verzetten. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierop besloten op de begroting eon post ad ƒ.50,-- op te nemen als subsidie aan de Bond tegen het Schenden door het Vloeken van Gods Heilige Naam. Volgnummer 12. Jaarwedden van de wethouders. De heer A.P.HILHORST herinnert aan de in een geheime vergadering gedane suggestie, een extra vergoeding toe tc kennen aan de wethouder, die als waarnemend Burgemeester optreedt. Bovendien is in die vergadering over een pensioen regeling voor de wethouders gesproken. Spreker vraagt, of er in dit verband reeds iets is gedaan en, zo ja, of er dan geen rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid van uitvoering. De VOORZITTER deelt mede, dat het ingevolge de Gemeente wet niet mogelijk is een loco-burgemeester zonder meer een extra vergoeding te geven. Alleen wanneer het burgemeester schap gedurende tenminste een maand door een wethouder wordt waargenomen, wordt een hogere tegemoetkoming toegekend. De kwestie van een pensioen- of wachtgeldregeling voor de wethouders is bij het College in studie. Er zijn gegevens - opgevraagd -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 436