21 December 1953 192. opgevraagd en er zal een afzonderlijk voorstel aan de Raad worden gedaan. Maar aangezien er in het jaar 1954 voor deze zaak waarschijnlijk geen uitgaven zullen worden ge daan, zou alleen een pro-memoriepost kunnen worden uitge trokken. De wethouder VAN ZADELHOF? zou er, afgezien van het feit, dat het wettelijk niet mogelijk is, ook niet voor voelen de loco-burgemeester een extra vergoeding toe te kennen. Hij beschouwt namelijk het College als een team, dat de werk zaamheden onderling verdeelt. Een pensioenregeling voor de wethouders acht spreker echter wel nuttig. Volgnummer 60. Abonnementen op de telefoon en kosten van telefoongesprekken. De heer CLEMENS heeft tot zijn genoegen gelezen, dat B&W accoord gaan met een vergoeding van ƒ.25,-- aan de raadsleden voor telefoonkosten. Het is niet zijn bedoeling, dat de te Soesterberg wonende raadsleden een grotere uitke ring zullen krijgen, maar hij wil wel op hun ongunstige posi tie wijzen, doordat Soesterberg door de P.T.T. blijkbaar niet als een deel van Soest wordt beschouwd. Voor een brief van Soesterberg naar Soest is het interlocale porto verschul digd, een telefoongesprek van Soesterberg met Soest kost de eerste minuut 18 cent en de volgende minuten 6 cent, een gesprek met Utrecht voor de eerste minuut slechts 6 cent. Fit heeft spreker de vrijheid gegeven zijn voorstel in te dienen en hij is dankbaar, dat B&W er gunstig op hebben ge reageerd Hoofdstuk II wordt zonder hoofdelijke stemming voorlo pig vastgesteld. Hoofdstuk III. Openbare veiligheid. Volgnummer 110. Telefoon en telegraaf en verdere kosten van alarmering van de politio. Mevrouw POLET-Musler vraagt, of het thans zeker is, dat de agent van politie Mantjes een telefoonaansluiting zal worden verstrekt De VOORZITTER beantwoordt deze vraag bevestigend. Hij kan zich niet voorstellen, dat het ergens moeilijkheden zou geven. Volgnummer 118m. Kosten van een hondenbrigade. De heer VAN WELY vraagt, of het zeker is, dat een honden brigade zal worden ingesteld. De VOORZITTER zegt, dat dit behalve van de begrotings post afhankelijk is van de vraag, of er bij de politie liefheb berij voor bestaat. Dit schijnt wel het geval te zijn. De heer VAN WELY zou het, gezien de resultaten welke met politiehonden worden bereikt, zeer betreuren, indien er bij het politiecorps geen liefhebberij zou bestaan. De VOORZITTER is het daarmede eens en vertrouwt, dat het wel zal doorgaan. Mevrouw LANDWEER-de Visser spreekt haar bewondering uit voor de verkeerstafelwelke een van de politiemannen tot stand heeft gebracht en welke de Raad hiernaast heeft kunnen zien. Spreekster heeft grote waardering voor hetgeen hier in het belang van het verkeersonderricht aan de jeugd in - vrije -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 438