21 December 1953 193 - vrije tijd is geschied. De VOORZITTER is dankbaar voor deze woorden en zal bij het overdragen van de verkeerstafel niet nalaten mede te delen, dat in de Raad grote waardering is uitgesproken voor het werk, dat enige agenten in vrije tijd hebben gedaan. Volgnummer 92. Beloning van de ambtenaren der gemeente politie? De heer VAN ANDE1 zegt, dat er is geklaagd over gebrek aan activiteit, maar dat naar zijn indruk het politiecorps te zwak is voor de uitgestrekte gemeente Soest. Is er niet voldoende liefhebberij om dienst te nemen bij het politie corps? Is het niet mogelijk de gemeentepolitie uit te breiden? Rijkspolitie aan te vragen lijkt spreker niet gunstig in ver band met de verhoudingen, die daardoor kunnen ontstaan, terwijl men dan ook niet baas is over het gehele personeel. De VOORZITTER deelt mede, dat de sterkte van het politiecorps, in verband met de toelage van het Rijk, wordt bepaald door de Minister van Binnenlandse Zaken. Enige jaren geleden heeft deze Minister de sterkte van het politiecorps te Soest vastgesteld op 32. Door spreker is er toen op gewezen, dat dit aantal voor Soest bepaald veel te gering is. Het vorige jaar is de sterkte op 34 man bepaald. In feite zijn 'er te Soest nooit minder dan 33 man politie geweest. Deze zomer heeft spreker overleg gepleegd met de Minister van Binnenlandse Zaken en er daarbij op gewezen, dat 34 man in verband met de uitgestrektheid van de gemeente te gering was. In October is bericht gekomen, dat het corps mocht worden uitgebreid tot 38 man. Deze sterkte is op dit ogen blik nog niet bereikt. De sollicitaties komen thans binnen. Over het geheel is er een tekort aan politiepersoneel, maar er blijkt wel voldoende animo te bestaan om in Soest bij de politie dienst te nemen. Het zal mogelijk zijn voor Soest een aantal goede en vermoedelijk ook wel jonge agenten aan te stellen. Ook 38 man is voor Soest niet veel, omdat in deze gemeente een enorm gebied voor het publiek toegankelijk is: bossen, duinen en afgelegen wegen. Niettemin heeft spreker goede hoop, dat met 38 man, die hun werk behoorlijk doen, in het politietoezicht te Soest op redelijke wijze is voor zien. Mocht het te weinig blijken te zijn, dan gaat er weer een verzoek naar Den Haag. Volgnummer 124. Onderhoud van brandblus- en reddingsmidde len. Do heer CLEMENS wijst op de onder b van dit volgnummer opgenomen vergoeding ad ƒ.600,aan de commandant van de brandweer te Soest voor toezicht en contröle op het brand materiaal en vraagt, of de commandant in Soesterberg geen toezicht op het brandweermateriaal heeft. De VOORZITTER deelt mede, dat deze zaak te S'berg intern is geregeld. Het vorige jaar is hetzelfde bedrag ter beschik king van de vereniging gesteld, maar in verband met in Soest, en niet in Soesterberg, gerezen moeilijkheden, is de zaak door B&W vastgesteld. - Bij -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 440