21 December 1953 194. Bij dit volgnummer worden vervolgens de ontwerp-beslui ten tot vaststelling der vergoedingen voor onderhoudswerk zaamheden door de verenigingen Vrijwillige Brandweer te en Eoesterberg zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Volgnummer 138. Onderhoud der lantaarns en verdere kosten der verlichtingT De heer ORANJE informeert naar het antwoord van de P.U.E.M. op de brief inzake de stroomsterkte De VOORZITTER deelt mede, dat dit antwoord nog niet is binnen gekomen. Hoofdstuk III wordt zonder h^fffdelijke stemming voorlo pig vastgesteld. Hoofdstuk IV. Volksgezondheid. Mevrouw POLET-Musler spreekt haar voldoening uit over het antwoord van B&W inzake de met de medisch-opvoedkun- dige bureaux te Amersfoort getroffen regeling. Volgnummer 178. Uitzending en verpleging van kinderen in "gezondheids- en vacantiekolonies Bij dit volgnummer stelt de Voorzitter aan de orde punt 3 van de agenda (doorlopend nummer 209) 209. Voorstel tot wijziging van de verordening betreffende het verlenen van bijdragen in de kosten van uitzending en ver pleging van kinderen naar en in herstellings- en gezond heidskolonies door de gemeente Soest (III-1808). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. Volgnummer 182. Kosten van en bijdragen voor wijkverpleging, kraamverpleging en kinderzorg. Het voorstel van B&W naar aanleiding van een verzoek van de afdeling Soest van het Wit-C-eIe-Kruis om subsidie wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aan genomen. Volgnummer 186. Subsidie aan kweekscholen voor vroedvrou wen. De VOORZITTER stelt hierbij aan de orde het verzoek van de R.K. Vereniging Moederschapszorg te Heerlen om het subsidie tot ƒ.50Vte verhogen. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten op dit verzoek afwijzend te beschikken. Vervolgens stelt de VOORZITTER aan de orde een verzoek van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid om subsidie. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten op dit verzoek afwijzend te beschikken. Hoofdstuk IV wordt zonder hoofdelijke stemming voorlo pig vastgesteld. Hoofdstuk V. Volkshuisvesting. Algemene beschouwingen. Mevrouw POLET-Musler zijn in het antwoord van B&W twee inconsequenties opgevallen. In de nota van aanbieding baseert - het -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 442