21 December 1953 196 In verschillende plaatsen is het regel, dat verloofden die tezamen een bepaald aantal jaren oud zijn, een woning krijgen toegewezen. Voor zulke mensen zou een aantal kleine woningen moeten worden gebouwd. Wanneer men vreest, dat die straks niet verhuurd zullen kunnen worden, wil spreek ster er op wijzen, dat men bij een normale woningmarkt nooit met de kleine woningen in de maag zal zitten, omdat een aantal zelfstandig werkenden gaarne over een eigen woning beschikt. In de grote steden worden zeer veel woningen voor werkende vrouwen gebouwd. Velen willen hun grote woning wel ruilen voor een kleine, maar niet tegen inwoning Spreekster hoop van B&W de toezegging te verkrijgen, dat er ook naar de grootte meer gedifferentieerd zal wor den gebouwd. De heer CLEMENS onderschrijft ten volle het betoog van mevrouw Polet. Bij hem treden in de eerste plaats op de voor grond de grote gezinnen. Met zeer veel genoegen heeft hij hedenochtend geluisterd naar het betoog van de heer Schaafsma, die in het midden bracht, dat een groot gezin een zegen is. Het antwoord van de Voorzitter was een beetje onduidelijk geweest. Later heeft hij het wel goed gezegd en spreker kon zich ook niet voorstellen, dat een christelijke Burgemeester het anders zou hebben bedoeld. In de na de oorlog gebouwde woningen zijn vele gezinnen reeds uitgegroeid, zodat zij snakken naar een grotere woning Met klem dringt spreker er op aan, reeds bij de eerstvol gende aanbesteding een grotere differentiatie in acht te nemen, zodat vooral de grote, maar ook de kleine gezinnen aan bod kunnen komen. De heer VAN ANDEL is het eens met mevrouw Polet en de heer Clemens, De tijd kan aanbreken, dat een zekere concurrentie ontstaat, als de particulieren weer meer kun nen bouwen. De gemeente doet verstandig rekening te houden met gedifferentieerde woningbouw, ook om practische reden, namelijk om te voorkomen, dat de gemeente voor een strop komt te staan. De VOORZITTER zegt naar aanleiding van de opmerking van mevrouw Polet, als zou het College niet consequent zijn geweest, dat dit op zichzelf niet altijd een fout is, maar dat het College toch niet zo inconsequent is geweest als het schijnt. Bij de verdeling van het bouwvolume hebben B&W zich gebaseerd op de verdeling van Dr. Vlak in het sociaal-geografisch rapport. Deze heeft in zijn rapport ook een geheel ander punt aangeroerd, namelijk de toekom stige bevolkingsaanwas van de gemeente en de omvang van de gemeente op een bepaald tijdstip in de toekomst. Deze materie is nog eerder dan andere onderhevig aan de struc turele opbouw van de bevolking. Indien op het ogenblik het rapport van Dr. Vlak zou worden gemaakt, zou de be volkingsaanwas anders zijn dan toen Dr. Vlak het maakte. Er is in dit rapport geen rekening gehouden met Soester- berg, dat mogelijkheden biedt tot een grote bevolkingsaan was Wat het beschikbaar stellen van gemeentewoningen voor minder goede bewoners betreft, moet in de eerste plaats rekening worden gehouden met het feit, dht er in- complexen-gebouwde en dat er losstaande gemeentewoningen zijn. De gezinnen, die door hun maatschappelijk gedrag, door - hun -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 446