- 22 - Verzoek van de handelaren in groenten, aardappelen en fruit tot het invoeren vacantieregeling volgens de Winkelsluitingswet.... 21 Jul 53 90 Voorstel B&W n.a.v. ver zoek handelaren in groen ten, aardappelen en fruit tot invoeren vacantiere geling volgens Winkel sluitingswet25 Aug 53 102 Behandeling verzoek van winkeliers om van 25 tot 29 November 1953 hun za ken geopend te mogen heb ben tot 10 uur des avonds, welk uur de Raad op 9 uur terugbrengt30 Oct 53 142 ZORG VOOR BEHOEF TI GEN, ZIEKEN, GEWONDEN E.D. -1.842.1 t/m 6Verlenen van een subsidie aan de Stichting der N.H. Gezondheidszorg "De Wijk verpleging" te Soest voor 1953. 23 Feb 53 8 Verlenen van een subsidie aan de Afd.Soest van het Wit-Gele Kruis21 Dec 53 194 Afwijzende beslissing op verzoek R.K.Ver. voor Moederschapszorg te Heer len om subsidie te verho gen tot ƒ.50, 21 Dec 53 194 Weigeren subsidie aan de Prov.Raad voor de Volks gezondheid21 Dec 53 194 ZORG VOOR KINDEREN, GEZINNEN, MILITAIREN E.D. -1.842.7 t/m 9Gedenken slachtoffers van de watersnood in raads vergadering23 Feb 53 1/3 Verlenen van een crediet als bijdrage in de kosten van beschikbaarstelling van een hulpsecretarie en meubilering daarvan t.b.v. door watersnood getroffen gemeente Oosterland20 Apr 53 53/54 Intrekking raadsbesluit 20-4-'53 betr. verlenen crediet van ƒ.5.000, i.v.m. adoptie gem.Oos terland26 Jun 53 80 Wijziging begroting ter dekking van de kosten van aankoop van lakens en slopen t.b.v. geëvacueer- den watersnood21 Jul 53 90 Vraag raadslid Boer tot voorziening in de behoefte aan speelruimte voor de jeugd21 Jul 53 93

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 44