21 December 1953 198. De moeilijkheid bestaat daarin, dat het niet mogelijk is al degenen, die gaan trouwen, een woning toe te wijzen. Het is billijk hen op een ranglijst te plaatsen, zodat zij min of meer naar anciënniteit in aanmerking kunnen komen. Mevrouw POLET-Musler is zeer verheugd bij het College gehoor te hebben gevonden, wat haar verzoek om cijfermate riaal betref tAannemende dat wethouder Van Zadelhoff dit materiaal zal produceren, zal spreekster een voorstel om bij het eerstvolgende complex grote woningen te bouwen, nog even achter de hand houden. Spreekster is er helemaal niet op gebrand de jonge gezinnen kleine woningen te geven, maar op het ogenblik krijgen zij helemaal niets. Spreekster had zich gedacht, dat men van de twee woningen, zoals men ze nu bouwt, één zou kunnen bestemmen voor een jong gezin en daarvan een stukje zou kunnen afnemen om het bij de andere woning te voegen, zodat deze voor een groter gezin zou kunnen worden bestemd. Het is uitstekend de jonge gezinnen direct in een grotere woning te stoppen, maar dan moet dit ook ge beuren. Zij moeten op een gegeven ogenblik in de urgentie- lijst worden geschoven. Het aanstellen van een woninginspectrice heeft spreekster niet aangeroerd. Al is het aantal woningen van de gemeente nog niet groot genoeg om een woninginspectrice aan te stellen, zij zou een deel van de taak van de maat schappelijk werkster kunnen overnemen. Hoe langer men de zwak sociale, de a-sociale en de anti-sociale gezinnen aan hun lot overlaat, hoe groter de nadelige gevolgen zullen zijn en hoe hoger de kosten, waarvoor de gemeente komt te zitten. Daarom meent spreekster, dat nu moet worden overgegaan tot het aanstellen van een woningin spectrice De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat mevrouw Polet- Musler het enigszins voorstelt, alsof hij door zijn knieën is gegaan door toe te geven, dat er eindelijk een enquête moet komen inzake de samenstelling van het woning- bezit. Maar zo ligt de zaak niet. Spreker heeft zich op het standpunt geplaatst, dat de nu te bouwen woningen voldoen aan een behoefte. Daarvoor heeft hij geon cijfer materiaal nodig. Maar hij stemt toe, dat het tijdstip be gint te naderen, dat het gemeentebestuur zich moet afvra gen, of de huisvesting van de bejaarden en de grote ge zinnen urgent begint te worden. Maar dat is niet direct een taak voor Gemeentewerken. Het is technisch niet mogelijk van twee woningen de ene geschikt te maken voor een groot en de andere voor een klein gezin. De twee woningen moeten gescheiden zijn door een één-steensmuur en men kan dus niet tijdelijk een kamer van het ene huis afstaan aan het andere, want dan moet men werken met een één-steensmuur, die dan ook in het benedenhuis zou moeten worden gebouwd. Met mevrouw Polet acht spreker het gewenst de jonge gezinnen een gemiddelde woning te geven, maar dat is een kwestie van toewijzing en degenen, die willen trouwen, zijn nog niet in aanmerking kunnen komen. De VOORZITTER deelt mede, dat het College nog eens zal overleggen, of het verantwoord is dit jaar nog een - voorstel -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 450