21 December 1953 199. voorstel te doen tot het aanstellen van een woninginspectrice al kan hij hieromtrent geen enkele toezegging doen. De heer SCHAAFSI.IA zegt zich zijn stem ten aanzien van het aanstellen van een woninginspectrice te moeten voorbehouden. Alleen wanneer de nood dringt, zou hij er voor kunnen stemmen, maar in het algemeen wil hij streven naar beperking van het aantal ambtenaren. Zij vormen een last voor de gemeenschap, waartegenover niet altijd voldoende productiviteit staat. De VOORZITTER zegt, dat wanneer het College met een voorstel komt, dit zeker gemotiveerd zal zijn en dan op zijn verdiensten zal kunnen worden beoordeeld. Hoofdstuk V wordt zonder hoofdelijke stemming voorlopig vastgesteld. Hoofdstuk VI. Openbare Werken. Volgnummer 254. Kosten van de algemene begraafplaats. De heer PIEREN zegt, dat de algemene begraafplaats, die voor Soesterberg zeer urgent is, op zich laat wachten in ver band met het uitbreidingsplan van de gemeente Zeist. Is het niet mogelijk op korte termijn contact op te nemen met het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, inzake het treffen van een voorziening ten aanzien van het uitbreidingsplan, zodat in ieder geval de algemene begraaf plaats in Soesterberg eens kan worden verwezenlijkt? De VOORZITTER zegt, dat B&W zich nog eens met de gemeente Zeist in verbinding zullen stellen. Het college van burgemeester en wethouders van Zeist staat er niet afwijzend tegenover, maar is formeel verhinderd om verder te werken. Burgemeester en Wethouders van Soest gaan echter voort met het treffen van verdere voorbereidende maatregelen. Volgnummer 266. Jaarlijkse bijdrage aan de provincie Utrecht van 2/39 in de kosten van onderhoud en toezicht van de Eem en de daarbij behorende werken. De heer VAN ANDEL vraagt of de belangen van de gemeente Soest een bijdrage van ƒ.500,in de kosten van onderhoud van de Eem rechtvaardigen. De VOORZITTER deelt mede, dat de gemeente Soest, krachtens een in 194-1 tussen de Provincie en enige gemeenten getroffen regeling, 2/39 van de onderhoudskosten moet bijdragen. Het College is tot de overtuiging gekomen, dat het belang van Soest bij de Eem in verhouding tot de belangen van anderen veel kleiner is dan 2/39. Het heeft daarom aan Gedeputeerde Staten voorgesteld het te verminderen tot 1/39» Hieromtrent is nog geen antwoord ontvangen. Hoofdstuk VI wordt zonder hoofdelijke stemming voorlopig vastgesteld Hoofdstuk VII. Eigendommen, niet voor openbare dienst bestemd. Volgnummer 115. Huur van huizen en andere gebouwen. De heer A.P.HILHORST meent, dat de Raad het besluit heeft genomen, de erfpacht van Van Asch met een jaar te ver lengen en gedurende dat jaar tot overleg met betrokkene te komen. In plaats daarvan staat op bladzijde 82 van de begro ting, dat een huis aan Van Asch wordt verhuurd voor ƒ.8, - hoewel -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 452