21 December 1953 "200. hoewel de Raad duidelijk heeft uitgesproken het met deze gang van zaken niet eens te zijn. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat de opmerking van de heer A.P.Hilhorst niet geheel juist is. De erfpacht zou niet met een jaar worden verlengd. Voorlopig zouden deze huizen op grond van de juridische kant van deze zaak worden verhuurd en de huur zou even groot zijn, als de erf pacht was geweest. De erfpachtcanon was zeer laag en men kan de huur van de huizen niet stellen op deze lage canon. Het College moest huur hebben en rekening houden met het huurbeschermingsbesluitVandaar, dat deze mensen en huur betalen, die te hoog is. Voor zover de grond voor de gemeente van belang is, zal het College de Raad voor stellen er een vergoeding voor te geven. Heeft de gemeente de grond niet nodig, dan zal het College de Raad voorstel len, die aan de betrokkenen over te doen. Het gelijkstellen van de huur met de erfpachtcanon is niet juist. Het huis moet met de grond worden verhuurd en ƒ.5?of ƒ.10, per jaar is geen huur. Welir/.ar.r wordt er over 1953 te veel betaald, maar het wordt later verrekend. De heer A.P.HILHORST zegt, dat het besluit toch is geweest, dit jaar de zaak te regelen, en op de begroting is weer dezelfde huur gecalculeerd. Deze gang van zaken maakt overleg moeilijker. Spreker beschouwt de huizen niet als eigendom van de gemeente en hij acht het onjuist, dat de gemeente iets verhuurt, wat haar niet toebehoort. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat het College in een van de eerstvolgende vergaderingen een voorstel zal doen om de zaak te liquideren. Hoofdstuk VII wordt zonder hoofdelijke stemming voor lopig vastgesteld. Hoofdstuk VIII. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De heer VAN WELY vraagt, of de lichamelijke oefening op het ogeblik nog niet in de open lucht plaats heeft en wat er moet geschieden om er een terrein voor beschikbaar te stellen. Mevrouw POLEÏ-Musler spreekt er haar voldoening over uit, dat bij de nieuwe scholen met de onderwijsvernieuwing rekening wordt gehouden. De heer ORANJE mist onder volgnummer 290 de salarissen van het onderwijzend personeel aan de school Soest-Zuid. De wethouder DE HAAN deelt mede, dat het voor de lichamelijke oefening van de Nederlandse Spoorwegen gehuurde terreintje is vervallen. Er is elders gespeeld, maar het terrein werd hoe langer hoe slechter. Er is een bedrag geraamd voor een terrein, geschikt voor openluchtgymnas- tiek. Met de salarissen van de onderwijzers aan de school Soest-Zuid is geen rekening gehouden, doordat bij het op maken van de begroting niet de zekerheid bestond, dat de school in 1954 zou worden geopend. Daar er zelfs nog geen grond is gekocht, zou het niet juist zijn een post voor de salarissen op te nemen. Daar het volle bedrag door het Rijk wordt vergoed, heeft het echter op de uitkomst van de - begroting -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 454