21 December 1953 201. begroting geen invloed. De heer ORANJE zegt, dat het hem niet gaat om de sala- rispost als zodanig, maar om de school. Hij had gehoopt, de toezegging te kunnen krijgen, dat de school in ieder geval in 1954 zal worden geopend. De wethouder DE HAAN zegt, dat het op het ogenblik moeilijk is een definitieve belofte te doen, maar het laat zich aanzien, dat hetgeen de heer ORANJE wenst zal worden verwezenlijkt. De kapitaalsuitgaven zijn op de kapitaaldienst reeds geraamd. Volgnummer 506. Kosten van schoolbibliotheek. Mevrouw LANDWEER- de Visser wijst er op, dat voor de school te Soesterberg in tegenstelling tot de beide andere scholen op deze post slechts ƒ.20,is geraamd. In de schoolbibliotheek zijn zodanige boeken, dat men er zich over moet verwonderen, dat de jongens en meisjes ze nog lezen. Het is onbegrijpelijk, dat het hoofd van deze school niet reeds lang om een hoger bedrag heeft gevraagd voor het aan schaffen van nieuwe boeken. B&W schrijven in hun antwoord, dat zij het bedrag moeilijk kunnen verhogen als er niet om wordt gevraagd, maar daarvan worden de kinderen de dupe. Voor ƒ.40,kan men niet veel boeken kopen en voor de school te Soesterberg wordt slechts ƒ.20,uitgetrokken. Is het niet mogelijk deze posten te verhogen met de opdracht ze geheel te gebruiken. De heer ORANJE vraagt, of de schoolinspectie hier niet op let. De heer CLELIENS heeft van de heer Van Wely gehoord, dat de oude boeken het toch maar goed doen. Als de hoofden der scholen met de boeken accoord gaan, moet de Raad hun geen geld opdringen. De heer VAN WELY verheugt zich er uitermate over, dat het bedrag voor de school in Soesterberg van ƒ.20,op ƒ.40,-- is gebracht. Gezien het aantal boeken, dat men er voor kan kopen, vindt hij zelfs ƒ.40,nog te laag. De boeken worden zeer zuinig behandeld, zodat de in 1922 aangeschafte boeken in 1941 nog werden gebruikt. De zaak wordt door het hoofd van de school geregeld en de inspecteur bemoeit zich er niet mee. Op sommige scholen mogen reeds de kinderen van de vierde en de vijfde klasse van de schoolbibliotheek gebruik maken. Het onder volgnummer 308 uitgetrokken bedrag van ƒ.40, voor oudercommissies en ouderavonden wordt nooit gebruikt, waarschijnlijk doordat men niet weet, dat dit bedrag beschik baar wordt gesteld. Het komt voor, dat op de ouderavond met de hoed wordt rondgegaan om de kosten te dekken. Het zou goed zijn, de oudercommissies vanwege het raadhuis van het bestaan van deze post op de hoogte te stellen. Mevrouw LANDWEER-de Visser zegt, dat haar bezwaar tegen te oude boeken niet op het uiterlijk, maar op de inhoud slaat. Volwassenen grijpen ook niet graag naar boeken terug van zoveel jaar geleden, maar willen lezen wat tegenwoordig uit komt Mevrouw POLET-Musler ondersteunt de gedachte van mevrouw Landweer-de Visser om de verouderde lectuur door nieuwe te vervangen. Boeken als Afkes Tiental hebben echter klassieke waarde gekregen. Er komen echter ook vele boeken aan de - markt -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 456