21 December 1953 202 markt, die men niet kan propageren, zoals Dik Trom en Pieti Bel. De wethouder DE HAAN wijst er op, dat van de zijde van de hoofden van scholen weinig wordt vernomen over de ontoe reikendheid van deze post. Het is moeilijk een hoger bedrag vast te stellen, als de belanghebbenden zelf zich er niets van aantrekken. Zoals de oudercommissies onbekend schijnen te zijn met het bestaan van volgnummer 308, bestaat er bij B&W onbekend heid ten aanzien van het werk van de oudercommissies. Mis schien kunnen de oudercommissies omtrent hun werk iets mededelen aan het College van B&W. Mevrouw LANDWEER-de Visser stelt voor het bedrag per school voor de schoolbibliotheek te verhogen van ƒ.40, tot ƒ.60, De heer ORANJE informeert naar het contact tussen de hoofden van scholen en het gemeentebestuur. Mevrouw POLET-Musler zou een beslissing over de post willen nemen aan de hand van voorstellen van de hoofden der scholen tot het aanschaffen van nieuwe boeken. De heer VAN WELY deelt mede, dat de hoofden van scho len kunnen kiezen uit een lijst van door een commissie goed gekeurde boeken. Alle op deze lijst voorkomende boeken zijn goed. Spreker ondersteunt het voorstel van mevrouw Landweer de Visser. De heer CLEMENS is in principe voor verhoging van de post, maar is er tegen deze verhoging op een presenteer blaadje aan te bieden. De hoofden van scholen moeten er om vragen. De wethouder DE HAAN wijst er op, dat aan verhoging van de post het bezwaar is verbonden, dat het bedrag per leer ling opnieuw moet worden berekend en dus in deze vergade ring niet zou kunnen worden vastgesteld. Het is beter, dat de hoofden van scholen, wanneer zij het verslag van deze discussie in de pers hebben gelezen, voor het volgende jaar een hoger bedrag aanvragen. Tegen verhoging van de post is op zichzelf geen bezwaar, maar deze verhoging heeft alleen zin, wanneer er van degenen die met de leiding zijn belast, belangstelling voor wordt getoond. Mevrouw LAlTDWEER-de Visser wijst er op, dat de kinderen de dupe worden van de laksheid van de hoofden van scholen. Dat een omrekening moet plaatshebben, is wel jammer, maar spreekster vreest, dat het volgende jaar het bedrag weer op ƒ.40,zal worden gesteld. De wethouder DE HAAIT zegt, dat het gevoelen van de Raad ter kennis van de hoofden van scholen zou kunnen wor den gebracht, die dan op korte termijn een voorstel zouden kunnen doen. Het bedrag zou dan bij begrotingswijziging in het begin van 1954 kunnen worden verhoogd. Mevrouw LANDWEER-de Visser: Dus de hoofden van scholen krijgen dan een schrijven? De wethouder DE HAAN zegt, dat zij een schrijven zullen krijgen, indien het voorstel van mevrouw Landweer-de Visser zou worden aangenomen, maar dat zij zich anders door middel van de krantenverslagen op de hoogte zullen moeten stellen. Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt, of de wethouder de hoofden van scholen niet een tip kan geven om met een voorstel te komen. - Mevrouw -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 458