- 21 December 1953 203. Mevrouw POLET-Musler: Het komt in de krant en als zij daaroverheen lezen, zijn zij geen knip voor de neus waard. Mevrouw LANDWEER—de Visseri Maar worden de kinderen de dupe De wethouder DE HAAN is van oordeel, dat de suggestie om de post te verhogen niet van het gemeentebestuur kan uit gaan. De heer ORANJE is van oordeel, dat wanneer de hoofden van scholen zo weinig belangstelling voor de schoolbibliotheek tonen, het op de weg van de wethouder ligt hen te corrigeren, want dan schieten zij tekort. Spreker acht het niet voldoende, dat de hoofden van scholen een en ander in de pers lezen, maar meent, dat zij een brief van het gemeentebestuur moeten hebben. Mevrouw LANDWEER-de Visser trekt haar voorstel naar aan leiding van het advies van de wethouder in, maar zal het zeker opnieuw indienen, wanneer het volgende jaar geen hoger bedrag dan ƒ.40,wordt voorgesteld. Volgnummer 133. Schoolgelden. De heer VAN ANDEL informeert naar de invloed van de wijziging van de schoolgeldheffing. De wethouder DE HAAN zegt, dat er bij het opstellen van de begroting nog geen sprake was van het verminderen of af schaffen van de schoolgelden door het Rijk. Er is echter een compensatieregeling voor de gemeenten, Hoe die zal zijn weet spreker niet, maar het ziet er naar uit, dat de gemeenten volledig zullen worden gecompenseerd. Volgnummer 370. Vergoeding van de kosten van bijzondere scho len, bedoeld in art. 101 der lager-onderwijswet 1920.""" De Voorzitter stelt hierbij aan de orde punt 2a van de agenda (doorlopend nummer 210a): 210a. Voorstel tot vaststelling van het bedrag per leerling voor het jaar 1954 als bedoeld bij art. 55 bis van de L.O.-wet 1920 voor het lager onderwijs (1-387/1776). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Volgnummer 412. Vergoeding aan besturen van bijzondere scholen ingevolge art.~~54 van"lïe"t besluit buitengewoon lager onderwijs. De voorzitter stelt hierbij aan de orde punt 2b van de agenda (doorlopend nummer 209b): 210b. Voorstel tot vaststelling van het bedrag per leerling voor het jaar 1954 als bedoeld bij art. 34, lid 4, van het besluit buitengewoon lager onderwijs 1949 voor het b.l.o. (1-360). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Volgnummer 434. Opleiding en examens kleuteronderwijs De Voorzitter stelt hierbij aan de orde een verzoek van de Vormschool tot opleiding van onderwijzeressen aan christ"ëlijke kleuterscholen Te Amersfoort om subsidie. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt over eenkomstig een voorstel van B&W besloten aan deze school een subsidie te verlenen van ƒ.24,voor iedere cursist uit de gemeente Soest. - Volgnummer 432. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 460