21 December 1953 204. Volgnummer 432. Uitgaven in verband met het verkeersonderwijs aan de leerlingen der openbare en bijzondere lagere scholen. De heer GRIFT merkt op, dat onder dit volgnummer is uitgetrokken een bedrag van ƒ.400,en wel ƒ.340,voor de jeugdverkeerskrant en ƒ.60,voor het vernieuwen van de signaalborden en witte koppels in gebruik bij de jeugdbri- gades. Gezien de prachtige verkeerstafelwelke zich in het raadhuis bevindt, verzoekt spreker de post van ƒ.200, die het vorige jaar voor deze tafel op de begroting heeft gestaan, te handhaven voor het onderhoud en het vervoer van deze tafel en voor het aanschaffen van boeken voor het geven van verkeersles. Spreker stelt dus voor dit volg nummer te verhogen van ƒ.400,tot ƒ.600, De wethouder DE HAAN deelt mede, dat de tafel bij het opstellen van de begroting nog niet gereed was. In de practijk zal het nodig blijken, hiervoor enige uitgaven te doen, zodat het wenselijk is hiervoor een klein bedrag uit te trekken, mede voor het aanschaffen van enkele boeken. De VOORZITTER deelt mede, dat het College van B&W het voorstel van de heer Grift, deze post ten behoeve van het verkeersonderwijs met ƒ.200,te verhogen, overneemt. De heer VAN Y/ELY vraagt, of de politie bij het geven van de lessen op de lagere scholen de verkeersborden mee brengt en of het geld alleen wordt gebruikt voor het her stellen van de verkeersborden en het aanschaffen van boeken De wethouder DE HAAN zegt, dat er enige verkeers lichten op de verkeerstafel komen, waarvoor een klein batterijtje nodig is. Er zullen nieuwe verkeersborden bijkomen enz De heer BUTZELAAR vraagt, of de gemeente niet te ver op de weg van de vereniging Veilig Verkeer gaat, niet wat het aankopen van boeken, maar wat het aanschaffen van materiaal aangaat. De wethouder DE HAAN wijst er op, dat de verkeerstaf el niet alleen voor de jeugd, maar ook voor ouderen zal wor den gebruikt. Het is te verwachten, dat verschillende clubs van de voorlichting door Veilig Verkeer gebruik zullen maken en dan zijn de middelen spoedig uitgeput. Het door B&W overgenomen voorstel van de heer Grift wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Het gewijzigde volgnummer 432 wordt zonder hoofdelijke stemming voorlopig vastgesteld. Volgnummer 426. Kosten van schoolfeestjes en -reisjes. De heer VAN ANDEL vraagt, of de verhoging van dit nummer door de hoofden van scholen is gevraagd of op een presenteerblaadje wordt aangeboden. De wethouder DE HAAN deelt mede, dat deze, reeds jaren op de begroting voorkomende post ponds-pondsgewijze over de verschillende scholen wordt verdeeld. Hiervoor bestaat zeer zeker belangstelling en er is geen vrees, dat de post niet opkomt. Van ieder schoolreisje krijgen B&W een verslag omtrent het besteden van de gelden. - Volgnummer 470. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 462