21 December 1953 205. Volgnummer 470. Subsidie aan de Volksuniversiteit. Het door B&Wnaar aanleiding van het verzoek van de Volksuniversiteit om subsidie, bij dit volgnummer ingediende voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Volgnummer 474. Kosten voor musea of openbare bibliotheken. Het door B&W, naar aanleiding van het verzoek van het Departement Soest der Maatschappij tot Hut van 't Algemeen om subsidie voor haar uitleenbibliotheken, bij dit volgnummer ingediende voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. Volgnummer 492. Subsidie aan het Departement Soest der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Het door B&W bij dit volgnummer ingediende voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Volgnummer 494. Huur van sportterreinen. De heer PIEREN heeft zich verheugd over de mededeling in de nota van aanbieding, dat het College bereid is de aan leg van nieuwe sportvelden ter hand te nemen. Het zou hem bijzonder verheugen, indien daarbij speciaal aandacht zou worden geschonken aan de terreinen in Soesterberg. Het sport terrein van Soesterberg, speciaal van de voetbalvereniging aldaar, is in handen van een particulier. De huur wordt per jaar vastgesteld, omdat de eigenaar niet op large termijn wil verhuren. Indien hier moeilijkheden zouden rijzen, zou spreker willen adviseren in Soesterberg tot het aanleggen van gemeen telijke sportterreinen over te gaan. De heer VAN WE1Y vraagt, of er wel voldoende aandacht wordt besteed aan het onderhoud van het sportveld aan de Schrikslaan De wethouder VAN ZADELHOFE zegt, dat er al eens een plan is gemaakt voor een nieuw sportterrein voor Soesterberg, maar dat men, zodra men ten noorden van de Rademakerstraat komt, moeilijkheden met de militairen krijgt. Er was een plan gereed voor een plaats, waar een militaire installatie bleek te komen, zodat het niet kon doorgaan. De grond die op het ogenblik als sportterrein wordt gebruikt, is als zodanig in het uitbrei dingsplan opgenomen. Het zou niet kwaad zijn, nog eens met de eigenaar in overleg te treden over de vraag, of hij bereid is deze terreinen aan de gemeente over te doen, zodat er wat meer voorzieningen zouden kunnen worden getroffen, maar de heer Pieren heeft zelf al laten merken, dat het niet zo heel eenvoudig is. Indien de vereniging in financiële moeilijkheden zou komen, zou de gemeente de huur misschien kunnen overnemen om het voor een ander bedrag aan de vereniging te verhuren. Hoe op het ogenblik de toestand aan de Schrikslaan is, weet spreker niet. De bedoeling van S.E.C. is op beide velden te spelen. Op het terrein aan de Schrikslaan is het laatste jaar veel te veel geoefend. Het veld moet rust hebben, opdat het ingezaaid kan worden, maar de vorige winter heeft S.E.C. parten gespeeld, doordat de competities te lang duurden en de gemeente dan geen gelegenheid krijgt zo'n veld in de zomer op te knappen. - Hoofdstuk -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 464