21 'December 1953 206. Hoofdstuk VIII wordt zonder hoofdelijke stemming voorlo pig vastgesteld. Hoofdstuk IX. Maatschappelijke steun en voorzorg. Volgnummer 532. Uitgaven voor maatschappelijk werk. Het bij dit volgnummer, naar aanleiding van het verzoek van de Stichting voor Maatschappelijk Werk om subsidiedoor B&W ingediende voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Hoofdstuk IX wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming voorlopig vastgesteld. Hoofdstuk X. Economische aangelegenheden. Volgnummer 348. Subsidie en andere kosten ter bevordering van vreemdelingenverkeer. De Voorzitter stelt hierbij tevens aan de orde het voorstel van B&W tot het verlenen van subsidie en een rente loos voorschot aan de V.~V~.V. Soest-Vooruit Mevrouw POLET-Musler vindt het een zeer lichtvaardige handelwijze van een bestuur, een kracht aan te stellen, wanneer deze na enige jaren moet worden ontslagen, omdat er in de exploitatierekening geen ruimte meer is. Iemand na enige jaren op straat te zetten, omdat het tegenvalt, komt niet te pas. Het getuigt voorts van gebrek aan inzicht bij het huidige bestuur van de V.V.V. om enige dagen voor deze raadsvergadering reeds een advertentie te plaatsen voor een directeur. Deze redenen zou spreekster nog niet voldoende achten om haar stem aan het voorstel van B&W te onthouden, maar zij wil de begroting aan een nader onderzoek onderwerpen. De post contributie is geraamd op ƒ.3.300,Vroeger ontving de V.V.V. vrijwillige bijdragen voor het directeurs fonds en contributies. Men wilde van de vrijwillige bijdragen af, maar het was gebaseerd op het hebben van een goede directeur. Welke invloed zal het niet hebben van een des kundige directeur op de ontvangsten aan contributies uit oefenen? Nauw daarmede hangt samen het subsidie van de gemeente ad ƒ.3.800,en het subsidie van het Natuurbad van ƒ.200, Het is zeer voorbarig geweest, deze subsidies reeds in deze begroting op te nemen, temeer omdat het totaal van de begroting slechts 9.200,bedraagt. Spreekster vraagt, of de afdracht aan de Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer en aan de provinciale vereniging, welke afdracht ƒ.400,bedraagt, een vrijwillige of een verplichte bijdrage is. Of is het een bepaald percentage van de inkomsten? En zijn B&W dan bereid dit percentage te noemen? Voor telefoon en porti is ƒ.750,of ƒ.2,19 per werk dag uitgetrokken, voor een bedrijf waar twee mensen werken, die contacten moeten opnemen en de reclame moeten verzor gen. Verleden jaar is op deze post ƒ.929»-- uitgegeven. De afschrijvingen laat spreekster buiten beschouwing. Wat het salaris voor de directeur betreft: men moet - iets -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 466