f- 21 December 1953 - 207. iets goed doen of het niet doen. Spreekster zal nooit voor haar verantwoording kunnen nemen te accepteren, dat met subsidie van de gemeente een dergelijk salaris wordt betaald. Soest heeft een naam op te houden. De V.V.V. heeft contacten het gehele land door. Soest maakt zich onsterfelijk belache lijk met goed te vinden, dat aan de directeur een salaris van ƒ.2.000,wordt betaald. Voor dat bedrag kan men geen vakman krijgen en dan kan het bestuur het zelf wel. Men heeft eerst een begroting ingediend zonder iets voor de directeur. Men vroeg een subsidie van ƒ.4.000, voor een directeur. Daar is het College niet op ingegaan. Toen heeft men een begroting geproduceerd, waarin het salaris voor de directeur op ƒ.2.000,is gebracht. Eerst stond het buiten de begroting, nu staat het er in. Waar zijn de andere ƒ.2.000,van het verschil gebleven? Was de eerste begroting vreselijk luxueus of is de tweede coüte que coüte sluitend gemaakt? De heer CLEMENS kan zich met het voorgestelde subsidie niet verenigen. Hij krijgt langzamerhand de indruk, dat de gemeente de sluitpost moet zijn, ook in de toekomst, voor de V.V.V.Hoewel spreker in principe met de vereniging sympa thiseert, kan hij zich met de wijze, zoals het hier is gegaan, in geen enkel opzicht verenigen. Hij weet niet, of het ontslag aan de directeur met medeweten van B&W is gegeven. Thans wordt een directeur gevraagd tegen een belachelijk salaris. Van een directeur van een V.V.V. wordt verwacht, dat hij algemene ontwikkeling heeft en de talen beheerst. Zo iemand zal zich niet voor ƒ.2.000,per jaar beschikbaar stellen, tenzij het een gepensionneerde is. Met de wijze, waarop een en ander gebeurt, kan spreker zich niet verenigen. Reorganisatie is dringend noodzakelijk, opdat e r een bestuur kan worden gevormd, dat het vertrouwen van de leden geniet. Als de gemeente een hoger subsidie geeft, moet de invloed van de gemeente worden vergroot. Dit kan volgens het voorbeeld van Hilversum. Daar bestaat het bestuur van de V.V.V. uit elf leden, waarvan er drie, waaron der de voorzitter, worden aangewezen door het gemeente bestuur, drie door de kamer van koophandel en vijf door de vereniging. Te Soest zal dezelfde penningmeester, onder wiens lei ding het tekort is ontstaan, in de toekomst het tekort moeten aanzuiveren. Spreker hoopt, dat dit mogelijk zal zijn, maar waarvan? Van de inkomsten van de V.V.V. Soest-Vooruit" geeft spreker het volgende overzicht; contributie s directeur s bijdra ge: subsidies 1949 1 .300,— ƒ.1.801,50 1950 1.288,50 1 .500,— 3.285,— 1951 1600 1 .300,— 3-500,— 1952 1.633,— 1 .089,— 3.500,— 1953 3.000,— 3.500,— Het aantal leden, dat 612 bedroeg op 1 Januari 1952, is gedaald tot 530 in December 1953. De oorzaak van de daling moet worden gezocht in de verhoging van de contributie, de onrust in de vereniging en het ontslag van de directeur. - Op - tl tt ii

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 468