21 December 1953 208. Op de begroting voor 1954 worden de inkomsten geraamd op 9-270,Deze raming is naar sprekers oordeel te hoog, Bij een verantwoorde raming zou het moeten zijn, contributie 2.800, subsidie gemeente 2.800, extra 500, opbrengst vitrines 720, diversen 250, 7.070,— De uitgaven zijn als volgt te taxeren: salaris 960,-- sociale lasten 200, telefoon en porti 800, onkosten verkeershuis 1.500, onkosten 11 500, huur 500, 4.460, salaris directeur 2.000, sociale lasten 500, onkosten 250, 7.210,— Hierbij is nog geen rekening gehouden met eventuele kosten voor het Oranjefeest en de noodzakelijke kosten voor reclamefolders. Zelfs met weglating van deze uitgaven levert deze begroting nog een tekort van ƒ.140,op. Hen zoekt thans naar iemand, die voor een half salaris een volledige dagtaak wil vervullen, dus naar een gepension- neerde Daarmede kan spreker zich in geen enkel opzicht ver enigen en ock kan hij moeilijk accoord gaan met de huidige samenstelling van het bestuur. In het dagelijks bestuur zit de directeur van de Middenstandsbank, maar de leden van de vereniging zijn over het algemeen middenstanders, die mis schien vaak zelf in contact staan met de Middenstandsbank Spreker is bekend, dat een lid van de V.V.V., dat een crediet heeft van de Middenstandsbank, heeft gezegd; Ik zou graag meer geven, maar ik kan het niet doen, want dan kom ik in contact met de Middenstandsbank. Deze zou dan zeggen: Het zit er nogal aan, je kunt wel iets aflossen van je crediet. Spreker wil de zaak eerst nog eens goed onder de loupe nemen en kan voorlopig zijn stem niet aan het voorstel geven. De heer R.HILH0RST kan evenmin zijn stem aan het voor stel geven. Hij is het in grote lijnen eens met hetgeen mevrouw Polet-Musler en de heer Clemens in het midden hebben gebracht. De Raad heeft indertijd het verhoogde sub sidie goedgekeurd, omdat hij met het College een directeur - voor -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 470