21 December 1953 - 209. voor de V.V.V. in Soest noodzakelijk achtte om er iets van te kunnen maken. En nu is de V.V.V. een belachelijke affaire geworden in de gemeente. De verslagen waren zodanig, dat de gemeentenaren het vertrouwen in de V.V.V. totaal hebben verloren. Uit de begroting van de V.V.V., die op verschil lende punten aanvechtbaar is, blijkt, dat het bestuur zelf tot de conclusie is gekomen, dat men na het aftreden van de directeur niet te veel meer van de V.V.V. moet verwachten. Als troost mag de gemeente een hoger subsidie en een groter renteloos voorschot geven. Als de V.V.V. deze weg blijft be wandelen. zal er aan het einde van het jaar niet veel van over zijn. Op de laatste vergadering was maar een zeer klein percentage van de leden aanwezig. Lien heeft er weer geen voorzitter kunnen benoemen. Het ledental van de V.V.V. zal in de toekomst in belangrijke mate teruggaan. De samenstel ling van het bestuur van de V.V.V. is niet zodanig, dat men er vertrouwen in kan hebben. Volgens de woorden van de voor zitter van de afdeling, waarvan spreker deel heeft uitge maakt, is de V.V.V. een instelling ten dienste van de vreem delingen, maar in Soest is de V.V.V. een spelletje geworden tussen enkele groepen van de bevolking: een groep middenstan ders, een groep die belang heeft bij de Horecabedrijven en een groep, die zich noemt fabrikanten in de gemeente. De ene groep wil meer zeggenschap hebben dan de andere en dit alleen bewijst reeds, dat de V.V.V. een totaal verkeerde weg bewan delt. Daarom kan spreker zich in geen geval met het voorstel van B&ïï verenigen. De heer VAN ANDEL zegt uit de gehouden redeneringen niet te hebben kunnen opmaken, of men meent, dat de V.V.V. maar moet verdwijnen of dat er opbouwende voorstellen zijn. De wethouder VAN DEN AREND zegt, dat mevrouw Polet- Musler van een zeer lichtvaardige handelwijze van het bestuur van de V.V.V. heeft gesproken, omdat het de directeur heeft moeten ontslaan, die het drie jaar geleden had aangesteld. Reeds lang had bij de V.V.V. de begeerte geleefd een directeur aan te stellen. Men heeft getracht daartoe te kunnen komen door de contributie te verhogen, een speciale directeursbij- drage te incasseren en bij de gemeente niet alleen subsidie, maar ook een bijdrage in het salaris van de directeur aan te vragen. Men heeft een begroting opgemaakt en gedacht, dat de zaak wel zou draaien. Indertijd zijn fouten gemaakt. De opzet van deze zaak is min of meer verkeerd geweest. Spreker wil niet het woord "lichtvaardig" gebruiken, maar zeer zeker het woord "verkeerd" Men heeft bij voorbeeld bij het samenstellen van de begroting helemaal vergeten een post op te nemen voor sociale lasten. Er is drie maal een salarisverhoging geweest van 5$, waar geen inkomsten tegenover stonden. Zeer vele personen, die een bijdrage hadden gegeven ten behoeve van het directeursfonds, verkeerden in de mening, dat het een bijdrage voor één keer was. Vandaar dat het tweede jaar de directeurs- bijdragen zijn teruggelopen. Men heeft pogingen aangewend het aantal contribuanten op te voeren en dat is ook gelukt, maar niet in die mate, dat de hogere uitgaven voor de salarisver hogingen en de sociale lasten konden worden gedekt. Indertijd is het verwijt gemaakt, waarom B&W niet eerder hebben ingegrepen. Het eerste jaar, dat de directeur hier zijn werk verrichtte, was er inderdaad een tekort. In de boezem van de V.V.V. werd overwogen, of men wel op deze weg kon - voortgaan.-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 472