21 December 1953 211. was van de V.V.V. zelf. De heer Clemens heeft een groot aantal cijfers genoemd, die spreker niet bekend zijn, maar die weinig ter zake doen, omdat zij tot de interne aangelegenheden van de V.V.V. behoren. Voor het gemeentebestuur is de vraag, of het de V.V.V. al dan niet moet blijven steunen. De V.V.V. heeft vele tegenslagen gehad. Maar, zegt spreker, wij moeten niet terugblikken op alle narigheden, die achter onder liggen. Sedert de zomer is er een nieuw bestuur en in de paar vergaderingen van dit bestuur, alsook in de paar gehouden ledenvergaderingen - spreker is blij dat daar verschillende raadsleden tegenwoor dig waren - is duidelijk gebleken, dat er in de V.V.V. een geest heerst cm de zaak weer op poten te zetten. Niemand ontkent, dat er veel gebrekkigs is geweest in het werk van de afgelopen jaren, maar daar moet op het ogenblik een punt achter worden gezet. Het nieuwe bestuur is van goeden wille. De heer Clemens heeft een persoonlijke noot in het spel gebracht. Daar moeten wij, zegt spreker, afblijven. De betrok kene is voorlopig voorzitter, maar met grote eenstemmigheid is naar voren gekomen, dat men geen voorzitter wenst van een bepaalde groep of kring, maar een voorzitter die boven de verschillende groeperingen staat en v/eet wat hij wil. Er zijn pogingen aangewend een dergelijk persoon te krijgen; tot dus verre is het echter steeds mislukt. Maar men wil de goede kant uit en daar het een taak is van het gemeentebestuur het V.V.V.-werk te stimuleren, moet de Raad niet zonder meer weigeren het subsidie te verlenen. Hier ligt ook een taak voor de overheid. Soest moet de vreemdelingen de nodige service bieden, die zij ook elders ontvangen. Dat kost wat geld, maar men mag de kosten niet alleen laten drukken op de middenstand. Uit de door de heer Clemens genoemde cijfers blijkt duidelijk, dat van de zijde van de middenstand een groot bedrag wordt samengebracht aan contributie, zodat in vergelijking met andere gemeenten Soest een bijzonder goed figuur slaat. Als er bedankjes zijn, moet men zich daarop niet blind staren. Een moeilijkheid is altijd nog, dat de V.V.V. ook is Oranjevereniging. Sommigen staan buiten het V.V.V.-werk, maar geven een bijdrage voor de Oranjevereniging. Deze mensen komen niet in aanmerking voor het verhogen van hun bijdrage ten behoeve van het V.V.V.-werk. Dit moet komen uit de kringen, die belang bij dit werk hebben, uit de middenstand. Maar vers één moet zijn, dat de V.V.V. er is voor de vreemdelingen. De V.V.V. is er niet voor de middenstand. De heer R.Hilhorst heeft teruggegrepen op de toestand van deze zomer, toen een zeer onverkwikkelijke vergadering heeft plaats gehad bij het aftreden van de heer Batenburg. Wij kregen de indruk, zegt spreker, dat er lang iets gesluimerd had. Daarna is het vrij behoorlijk gegaan. Het bestuur was, op een enkele uitzondering na, het bestuur dat door een vertrou wenscommissie naar voren was gebracht en dat door de vergade ring met algemene stemmen is gekozen. Dit is een bewijs, dat de V.V.V. niet de verkeerde kant op wil: men heeft het advies van de vertrouwenscommissie opgevolgd en het bestuur heeft zich met grote vitaliteit op het werk geworpen. Mevrouw POLET-Musler stelt de concrete vraag, of de wethouder weet, hoe het er met de contributie over het jaar 1954 voorstaat. De wethouder heeft gezegd, dat er op het - ogenblik -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 476