21 December 1953 -- 212. ogenblik geen bedankjes zijn gekomen, maar die komen straks, tegen het einde van het jaar. Ha aftrek van de ƒ.500,voor sociale lasten blijft er nog een verschil van ƒ.1.500, De wethouder, heeft ge zegd, dat men minder reclame zal maken, maar dan daalt ook de opbrengst van de advertenties, terwijl als opbrengst van advertenties in prospecti ƒ.1.000,is geraamd. Spreekster vraagt, hoe groot het verschil in raming is tussen de pos ten voor advertenties in deze en in de vorige begroting. Voorts vraagt zij, of het niet mogelijk is een raadscommissie te benoemen, die alle op deze zaak betrekking hebbende be scheiden nauwkeurig onderzoekt, of dit aan een reeds be staande raadscommissie op te dragen, teneinde een inzicht te kunnen krijgen in de gang van zaken over de laatste vijf jaar. Zo'n commissie zou ook de notulen kunnen raadplegen en de Raad zou haar rapport kunnen afwachten. De heer ZOETELIEF zegt, dat de gehele Raad het er over eens is, dat Soest niet zonder V.V.V. kan. Hij heeft de rumoerige vergadering meegemaakt en alle achting en eerbied voor de mensen, die van deze failliete inboedel als bestuur willen maken wat er van te maken is. Daarom zal hij zijn stem geven aan de voordracht van B&W. Mevrouw LANDWEER-de Visser vreest, dat de gemeente met het instellen van een commissie te veel op het interne terrein van de V.V.V. komt. Toen de aanvrage kwam voor een directeur, waar alle raadsleden hun stem aan hebben gegeven, was de opzet voor spreeksters gevoelen veel te groot voor Soest. Achteraf blijkt zij gelijk te hebben gehad, want men heeft geen sluitende begroting kunnen maken. Maar nu de mensen van de V.V.V. van goeden wille zijn, moet de gemeente hen steunen, zodat spreekster zich volkomen achter de heer Zoetelief schaart. De heer VAIT WELY is van oordeel, dat de V.V.V. er niet alleen is voor de vreemdelingen, maar ook voor de midden stand. De middenstand profiteert van haar werk, want allen die hun vacantie in Soest doorbrengen, betrekken hun waren van de middenstand ter plaatse. Dit is van zo groot belang, dat spreker zal stemmen voor het voorstel van B&W. De heer R.HILHORST is eveneens van oordeel, dat er te Soest een V.V.V. moet zijn, maar hij wil die, evenals mevrouw Polet-Musler dat wil, in het juiste spoor brengen. Het antwoord van de wethouder heeft hem er volstrekt niet van overtuigd, dat zij reeds in het goede spoor is. Daar de V.V.V. er rekening mede zal gaan houden, kan het subsi die niet voor slechts één jaar worden verstrekt, zodat de gemeente er aan vast zit, terwijl zij de renteloze lening van ƒ.6.000,wel kan afschrijven, want daarvan zal niets terugkomen Spreker ondersteunt het denkbeeld van mevrouw Polet- Musler om een commissie in te stellen. De heer CLEMENS zou voor subsidie zijn, indien men kan aantonen, dat de V.V.V. levensvatbaarheid heeft, want zo'n vereniging is ook voor Soest noodzakelijk. Maar de wethouder heeft hem niet kunnen overtuigen, zodat hij zich aansluit bij het denkbeeld van mevrouw Polet-Musler. De heer ORANJE zegt, dat de gemeente, wanneer zij een voorschot van ƒ.6.000,geeft, dit practisch zal moeten - afschrijven -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 478